อังคาร, 21 พ.ย. 2017
 
 

เข้าใช้งานระบบจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้3
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้12
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว48
mod_vvisit_counterเดือนนี้142
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว283
mod_vvisit_counterAll days54730
วิทยากร พิมพ์
เขียนโดย เหนือคำบรรยาย   
วันพุธที่ 21 เมษายน 2010 เวลา 09:29 น.

ทีปรึกษากิติมศักดิ์

เหนือคำบรรยาย

อ.ณัฐ จั่นแย้ม

การศึกษา
- คบ. (เอกคณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูจันทรเกษม
- ศศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน  

- วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ครู-อาจารย์ในเรื่องเทคนิคการสอนวิชาคณิตศาสตร์
- คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2542 
- ครูอันดับ ศศ.4 ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
- ผู้เชี่ยวชาญสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เหนือคำบรรยาย

อ.พ.ต.ดร.พงษ์ศักดิ์  บัวศรี

การศึกษา

พลเรือน
พ.ศ.2525 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
พ.ศ.2528 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา จ.กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2540 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ.2550 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกริก
พ.ศ.2555 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทางทหาร
- หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่    19    (ชั้นนายร้อย) 
- หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นสูง  รุ่นที่    19    (ชั้นนายพัน)

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2541 ผู้ช่วยสัสดีเขตดอนเมือง
พ.ศ. 2546 ผู้ช่วยสัสดีเขตบางเขน
พ.ศ. 2548  ผู้ช่วยสัสดีเขตดินแดง
พ.ศ. 2554 ผู้ช่วยสัสดีเขตบางกะปิ

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
- พงษ์ศักดิ์  บัวศรี . ( 2555 ) นโยบายการพัฒนาระบบทหารอาสาสมัครของกองทัพไทยโดยการสร้างแรงจูงใจเข้าสู่การเป็นทหารกองประจำการ. ดุษฎีนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปทุมธานี.
บทความทางวิชาการ
- พงษ์ศักดิ์  บัวศรี . ( 2555 ) นโยบายการพัฒนาระบบทหารอาสาสมัครของกองทัพไทยโดยการสร้างแรงจูงใจเข้าสู่การเป็นทหารกองประจำการ. วารสารร่มพฤกษ์ ปี 31 ฉบับที่ 3 เดือน มิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2556 (การพัฒนาสังคม). กรุเทพมหานคร: ,มหาวิทยาลัยเกริก.

เกียรติบัตร
- โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา. ผู้ซึ่งมีความประพฤติดีและเรียนดี,  มีนาคม 2529
- โล่ห์รางวัลเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.89) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกริกเมษายน 2550

ความรู้และความสามารถ
- วิทยากรฝึกอบรม  ด้านการจัดการและพัฒนาองค์กร เช่น  พฤติกรรมองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์   การสร้างทีมงาน การจัดการความรู้ เป็นต้น
- วางแผนกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- มีความเชี่ยวชาญในการสอน การบรรยาย การฝึกอบรม
- มีความเชี่ยวชาญในการทำงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถจัดการระบบฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี

 

ทีปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เหนือคำบรรยาย

อ.วิทยา ลาดมะโรง

การศึกษา
นรจ.ทร.รุ่น 33 นย.35
ปริญญาโท สาขา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง ผู้จัดการแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ บ.โลจิสติก อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย จก.

-อาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญ มหาวิทยาลัยบูรพา
-วิทยากรรับเชิญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-อาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวะเอกชน เช่น โรงเรียนไทยเบญจะบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
-ศึกษาและดูงานระบบการจัดการโลจิสติกส์ และ คลังสินค้า ประเทศญี่ปุ่น
-เว็บมาสเตอร์
-เจ้าของธุรกิจอีคอมเมิร์ช (E-Commerce)

 


 

ทีมวิทยากร

เหนือคำบรรยาย

อ.เขตไทย สินธุสุวรรณ์

การศึกษา
- โรงเรียนจ่าทหารเรือ (ทร.29) พรรคนาวิกโยธิน รุ่น 30
- หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้ายสากล กองทัพเรือ
- ครูฝึกพลแม่นปืน หลักสูตรครูฝึกพลแม่นปืน นย. รุ่น 37
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฎธนบุรี
- การศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์การทำงาน

- หน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธินภาคใต้ ค่ายจุฬาภรณ์ จ.นราธิวาส
- ผู้บังคับหมู่และฝึก กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ
- ผู้จัดการภาค บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด สาขาลุมพินี(อดีต)
- ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ผอ.เบญจภา คงรอด
- ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรม กศน. จังหวัดนครปฐม ผอ.กษมา โรจนนิล ยุกตะทัต
- อาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น องค์การเภสัชกรรม
สำนักงานสาธารณสุขราชบุรี
ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด
บริษัท ออฟฟิศดีโป้ จำกัด
บริษัท ฮอสเดคอร์ จำกัด
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี หัวข้อ “ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม”,“ จิตวิทยาธุรกิจ”,"การพัฒนาบุคคลิกภาพ","การพัฒนาและการฝึกอบรม"
- กรรมการผู้จัดการ บ.เอคซเพิร์ท เทรนนิ่ง แอนด์ ออกะไนซิ่ง จำกัด

 

เหนือคำบรรยาย

อ.ธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์

การศึกษา
- โรงเรียนจ่าทหารเรือ (ทร.29) พรรคนาวิกโยธิน รุ่น 30
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์(สาขารัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  - ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต(สาขาการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- รองผู้บังคับหมวด หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
- บุคคลากรสำนักงานการปฐมศึกษา จังหวัดน่าน 
- ปลัดอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
- ปลัดอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
- หัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผู้ช่วยหัวหน้างานประสานการช่วยเหลือแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์ (TSUNAMI) จังหวัดภูเก็ต 
- หลักสูตรการจัดการภัยภิบัติฯ CBDM/NDM (Community Based Disaster Management Course) รุ่น 1 กรมป้องกันฯ (ADPC)
- หลักสูตรการค้นหาและช่วยชีวิตฯ USAR รุ่น 17 (International Urban Search and Rescue Course) Civil Defense Academy Singapore ประเทศสิงคโปร์
- หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ศึกษาดูงานการบริหารจัดการภัยภิบัติสึนามิและการดับเพลิง ประเทศญี่ปุ่น
- ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2550
- ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม

 

เหนือคำบรรยาย

อ.พ.จ.อ.กุลธร แก้ววิเศษ

การศึกษา
นรจ.ทร.รุ่น 29 นย.30
หลักสูตร Recon รุ่นที่ 26
หลักสูตรส่งทางอากาศ นย.รุ่น 25
หลักสูตรพลแม่ปืน นย.รุ่น1
หลักสูตรทหารช่างสนาม นย.
หลักสูตรการข่าวลับ

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบันเป็นผู้บริหารกรรมการผู้จัดการ บริษัท Forces Protect & Security Service จำกัด และรับราชการสังกัดกองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

-ผบ.หมู่ มว.ฝึก กองการฝึกพลทหาร
-ครูปกครองและฝึกหลักสูตรจ่าตรีกองประจำการ
-ผู้บังคับสุนัขทหาร
-ผบ.ชุดลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก
-รอง ผบ.ตอนลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก
-ครูฝึกหลักสูตร Recon
-ครูฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ
-วิทยากรหลักสูตรภาวะผู้นำ,การทำงานเป็นทีม,การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลอ่าวทุ่งโปรงสัตหีบ
ราชการ
-ราชการชายแดนจันทบุรีและตราด4 ปี
-ราชการชายแดน3จว.ชายแดนใต้2ปี
-ราชการพิเศษในกัมพูชา3ปี
-ราชการพิเศษใน3จว.ใต้1ปี
-ราชการประเทศซูดาน(UN)

 

เหนือคำบรรยาย

ร.อ.ชูชีพ สุพัฒน์

การศึกษา
- โรงเรียนจ่าทหารเรือ (ทร.30) พรรคนาวิกโยธิน รุ่น 31
- หลักสูตรกิจการสารวัตรรุ่นที่ 8
- หลักสูตรเบื้องสูงเฉพาะเหล่าทหารสารวัตร
- หลักสูตรชั้นนายนาวาพรรคพิเศษเหล่าสารบรรณ
- หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มสธ.

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2532 ตำแหน่ง จ่าสารวัตร -พ.ศ. 2532 ฝึกร่วมไทย/สหรัฐ
- พ.ศ. 2533 ในราชการชายแดนจังหวัดจันทบุรี-ตราด
- ครูฝึกอาชีพเลื่อนฐานะขั้นจ่าเอก 
- ครูฝึกผู้เชี่ยวชาญต่อสู้ป้องกันตัว รร.ยุทธศึกษาทหารเรือ
- หน.ครูฝึกหลักสูตรเบื้องสูงเฉพาะเหล่าทหารราบทหารสารวัตร
- หน.ชุดติดตามผู้บัญชาการทหารเรือ
- พ.ศ. 2536 ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่สารวัตร 
- พ.ศ. 2540 ตำแหน่ง ผู้บังคับหมวดสารวัตร
- พ.ศ. 2547 ตำแหน่ง รองผู้บังคับกองร้อย

 

เหนือคำบรรยาย

จ.ส.อ. ประดิษฐ์ เทพเจริญ

การศึกษา
- ปวช. เกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาสัตวบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ประสบการณ์การทำงาน

- ครูฝึก โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง
- ครูฝึกลูกเสือ เนตรนารี ค่ายศรีสุริยวงศ์ จ.ราชบุรี
- ครูฝึกเยาวชนค่ายคุณธรรม
- ครูฝึกโครงการพระราชดำริ(ร.ส.ท.ป.), (อส.อช.)
- วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
- วิทยากรเกษตรโครงการพระราชดำริตามแนวตะเข็บชายแดน
- ครูฝึก อาสาสมัครสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ปฏิบัติหน้าที่ชุดทักษิณสัมพันธ์ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

 

เหนือคำบรรยาย

จ.ส.อ. สุเมธ สุภาพ

การศึกษา
- ปวช. สาขาวิชาช่างไฟอิเลคทรอนิกส์
- หลักสูตรนายสิบชั้นต้น โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง

ประสบการณ์การทำงาน

-ครูฝึก โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง
-ครูฝึกลูกเสือ เนตรนารี ค่ายศรีสุริยวงศ์
-ครูฝึกเยาวชนค่ายผู้นำ คุณธรรม และต่อต้านยาเสพติด
-ครูฝึกโครงการพระราชดำริ(ร.ส.ท.ป.), (อส.อช.)
-ครูฝึก โครงการเสริมสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สสส.จชต.)
-วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
-ปฏิบัติหน้าที่ชุดทักษิณสัมพันธ์ (จชท.) อ.บันนังสตา จ.ยะลา

 

เหนือคำบรรยาย

จ.อ.จักริน เงินสุข

การศึกษา
- นักเรียนจ่าทหารเรือ พรรคนาวิน เหล่าทหารขนส่ง รุ่นที่ 12
- ปัจจุบัน รับราชการที่ กรมสารวัตรทหารเรือ

 

เหนือคำบรรยาย

จ.อ.เชิญ นุ่มสกุล

การศึกษา
- นักเรียนจ่าทหารเรือ พรรคนาวิน เหล่าทหารขนส่ง รุ่นที่ 11
- ปวส เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
- หลักสูตรการขนส่งแบบยุทธวิธีทางน้ำภายในแผ่นดิน ๒๕๕๑

ประสบการณ์การทำงาน

- จ่าเรือ เรือรับรองประเภทเรือยนต์โถง แผนกเรือบริการ กองเรือเล็ก ขส.ทร.
- ช่างกลเรือรับรอง ขส.ทร.๑๒๐๗
- รองหัวหน้าชุด หน่วยป้องกันและระงับอัคคีภัย สยามพารากอน

 

เหนือคำบรรยาย

อ.ฐิติพันธ์ พันธ์ปัญญา

การศึกษา
- ครุศาสตร์บัณฑิต สาขามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ประสบการณ์การทำงาน

- ฝ่ายการตลาด บริษัท อิเลคโทรลักส์ 
- ฝายการตลาด บริษัท ออก้า ประเทศไทย จำกัด
- การอบรมเยาวชน 
- หมอดูประจำบริษัท

 

เหนือคำบรรยาย

พระมหาสนั่น ฉายา เขมจารี

การศึกษาทางธรรม
- นักธรรมชั้นเอก
- เปรียญธรรม 4 ประโยค
การศึกษาทางโลก
- ปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- ปริญญาโทคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เอกการบริหารงานสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- เป็นวิทยากรบรรยายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ นักศึกษาปริญญาโทและเอก
- เป็นวิทยากรบรรยายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- เป็นวิทยากรบรรยายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- เป็นวิทยากรบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- เป็นวิทยากรบรรยายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- เป็นวิทยากรบรรยายอบรมพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนวัดอัมพวันพิทยาคม จ.สมุทรสงคราม 
- เป็นวิทยากร โครงการ คุณธรรมนำ(ทิศ-ไทย)ต้านภัยยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง โดย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
- เป็นวิทยากร โครงการสายใยรักวันพ่อ ของศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ร่วมกับคณะผู้พิพากษาสมบท ฯ สุพรรณบุรี 
- เป็นวิทยากรโครงการขอเป็นศิษย์ดี ทำความดีตามคำพ่อ ของสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
- เป็นวิทยากรอบรมแกนนำอาสาสมัครทบทวนการปฏิบัติงาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ
กอรมน.
- เป็นวิทยากรบรรยายสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศาลจังหวัดราชบุรี 
- เป็นวิทยากรบรรยายโรงเรียนวิทยาการจัดการเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร
- เป็นวิทยากรบรรยายโรงเรียนพาณิชยการราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

 

เหนือคำบรรยาย

อ.สรพงษ์ ไกรเนตร

การศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)เอกวิชาพลศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการฝึกและการจัดการกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน เป็นผู้ตัดสินฟุตบอลสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ รุ่นที่18

-ทำหน้าที่ตัดสินฟุตบอลกีฬาเยาชนแห่งชาติครั้งที่ 21 คัดภาค 5 จังหวัดเพชรบูรณ์
-ทำหน้าที่ตัดสินฟุตบอลชิงแชมป์ประเทศไทย ไพรส์มินิสเตอร์คัพ ครั้งที่ 1รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2547-2548 ณ สนามเทพหัสดิน
-ทำหน้าที่ตัดสินฟุตบอลการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่36 "พลศึกษาเกมส์" ประจำปี 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่
-ทำหน้าที่ตัดสินฟุตบอลการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่37 "พลศึกษาเกมส์" ประจำปี 2555 ณ จังหวัดอุดรธานี
-ทำหน้าที่ตัดสินฟุตบอลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่41 รอบคัดตัวแทนภาค 2 "นครปฐมเกมส์" ณ จังหวัดนครปฐม
-ทำหน้าที่ตัดสินฟุตบอลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่29 ประจำรอบคัดตัวแทนภาค 2 "นครปฐมเกมส์" ณ จังหวัดนครปฐม

 

เหนือคำบรรยาย

อ.นิธิศ  วรธรรม

เกิดวันที่ 30 มีนาคม 2525
บ้าน 7/86 ม.5 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
อาหารที่ชอบ   อาหารจำพวกเส้นเช่น ก๋วยเตี๋ยว ลาดหน้า
สีที่ชอบ  สีชมพู สีฟ้า
กีฬาที่ชอบ ชอบทุกประเภทยกเว้นว่ายน้ำ

การศึกษา
จบการศึกษาระดับประถม จากวัดทินนกรนิมิต จังหวัดนนทบุรี่
จบการศึกษาระดับ ม.ต้นและม.ปลาย ไชยฉิมพลีวิทยาคม
จบการศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยพลศึกษาวิทยาเขตจังหวัดสมุทรสาคร
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตจังหวัดสมุทรสาคร

ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทอยุธยา อลิอันซ์ ซี พี ประกันชีวิต เป็นเจ้าหน้าที่ประกันของแบงค์กรุงศรีอยุธยา

 

อ.ธนิศ บุณบำรุง

การศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนพาณิชการราชดำเนิน-ธนบุรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน เป็นเซลล์ ฟีแลน บริษัท มิชิ เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท Tokio Marine จำกัด

-เจ้าหน้าที่ อีเว้นส์ บริษัทการ์ตูน บริัษัท GAS International
-เจ้าหน้าที่ประสานงาน บริษัท HP

 

เหนือคำบรรยาย

อ.ธนภัทร์ โสภาลดาวัลย์

การศึกษา
ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช) โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน
ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกภาควิชาดุริยางคศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบันทำงานที่ King Intelligent Technology Co., Ltd


-ครูสอนดนตรีและวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 2546-2547
-โรงเรียนดนตรีวรารัตน์ (สยามกลการ)ครูสอนพิเศษ
-โรงเรียนจินตการดนตรี ชั้น10 ชิดลมทาวเวอร์ สอนวีชาทฤษฎีดนตรีและการพัฒนาโสตประสาท
-ชมรมดุริยกวี Musical Art Studio สอนเครื่องเป่าลมไม้และเปียโนเบื้องต้น
-โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี สอนวิชาดนตรีและวงโยธวาทิต2552-2553

 

เหนือคำบรรยาย

อ.ศราวุฒิ ทองโสภา( อาจารย์ตง )

การศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2016 เวลา 08:34 น.