จันทร์, 23 ต.ค. 2017
 
 
ชื่อโครงการ การทำงานเป็นทีม แบบมีส่วนร่วมของบุคคล (TEAM WORK & TEAM BUILDING WORKING TOGETER) พิมพ์
เขียนโดย เหนือคำบรรยาย   
วันพุธที่ 21 เมษายน 2010 เวลา 08:40 น.

หลักการและเหตุผล

การทำงานในสภาวะปัจจุบันเป็นการทำงานที่ต้องแข่งขันทั้งในด้านการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการทำงานและการพัฒนาการทำงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นโครงการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานเพื่อลดช่องระหว่างผลกระทบจากระบบการทำงานพร้อมทั้งสร้างเจตคติ (Attiudes) ที่มีต่อองค์กรและผู้ร่วมงานอันจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการทำงาน ดังนั้นการพัฒนาการทำงานเป็นทีมจึงเป็นโครงการเพื่อเสริมสร้างกระบวนการในการทำงานโดยการใช้การเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะ และสนับสนุนภาครัฐตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545ให้มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และใช้สิทธิ์ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีอากร กับการฝึกอบรมที่ "เหนือคำบรรยาย"

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
2. เพื่อลดผลกระทบจากการทำงานในระบบการทำงานอื่น ๆ
3. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในการทำงาน และสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อองค์กร

เป้าหมาย
1. สถานประกอบการทุกประเภท ที่มีจำนวนคน 20 คนขึ้นไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร ลดผลกระทบในการทำงาน และสร้างคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ต่อองค์กร
2. แนวทางในการทำงานใหม่ ๆ
3. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในองค์กร
4. พัฒนาขีดความสามารถของแต่ละบุคคล

ระยะเวลาในการอบรม
จำนวน 2 วัน 1 คืน โดยจัดผู้เข้ารับการอบรมตั้งแต่ 20-120 คน

สถานที่อบรม
ที่ตั้งของสถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ ที่มีห้องพัก ห้องอบรม พร้อมอุปกรณ์ที่รองรับ ผู้เข้าอบรมได้จำนวน 20-120 คน

แผนหลักสูตรในการฝึกอบรม
1. ความหมายของการทำงานเป็นทีม
2. กิจกรรมกลุ่ม เช่น การละลายพฤติกรรม เกม การอภิปรายกลุ่ม การระดมสมอง
3. กิจกรรม Walk Rally
4. พฤติกรรมกลุ่ม

งบประมาณ
เป็นจำนวนเงินประมาณ 20,000-60,000 บาท (ตามจำนวนผู้เข้าอบรม) โดยแบ่งเป็น
- ค่าเอกสาร และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
- ค่าวิทยากร และทีมงาน
- ค่าเดินทางวิทยากร และทีมงาน (ไม่รวมค่าอาหารและที่พักทีมวิทยากร)

หลักสูตรการเรียนการสอน
โครงการการทำงานเป็นทีม แบบมีส่วนร่วมของบุคคล การทำงานในสภาวะปัจจุบันเป็นการทำงานที่ต้องแข่งขันทั้งในด้านการใช้เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการทำงานและการพัฒนาการทำงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม

การฝึกอบรมที่ "เหนือคำบรรยาย"

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2012 เวลา 14:54 น.