จันทร์, 23 ต.ค. 2017
 
 
ชื่อโครงการ แรลลี่ รถยนต์ (CAR RALLY) พิมพ์
เขียนโดย เหนือคำบรรยาย   
วันพุธที่ 21 เมษายน 2010 เวลา 08:40 น.

หลักการและเหตุผล

การจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการขาย และสร้างความสัมพันธ์ให้กับองค์กรมีหลากหลายวิธี เช่น การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การใช้กิจกรรมกลุ่ม หรือการใช้กิจกรรมการแข่งขันแรลลี่ รถยนต์ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ให้กับองค์กร และผู้บริโภคได้โดยเป็นกิจกรรมนอกพื้นที่ที่มีความสนุกในการทำกิจกรรม ได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย และยังสามารถช่วยในการส่งเสริมการขาย หรือความต้องการด้านอื่น ๆ ขององค์กรและผู้บริโภคได้
ดังนั้น กิจกรรมการแข่งขันแรลลี่ รถยนต์ จึงเป็นโครงการที่สามารถส่งเสริมการขาย และสร้างความสัมพันธ์ให้กับบุคลากรต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย กับการฝึกอบรมที่ "เหนือคำบรรยาย"

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ขององค์กรและผู้อื่น
2. เพื่อส่งเสริมการขาย และกิจกรรมขององค์กร
3. เพื่อสร้างแนวทางในการทำงานใหม่ ๆ

เป้าหมาย
1. ทุกหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. การเผยแพร่กิจกรรม และตัวสินค้าของบริษัท
2. สร้างสัมพันธภาพที่ดีของบริษัท องค์กร และผู้อื่น
3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในด้านต่าง ๆ

ระยะเวลาในการอบรม
ตั้งแต่ 1-3 วัน ตามความต้องการของเจ้าของกิจการหรือหน่วยงาน

สถานที่อบรม
ที่ตั้งของสถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ ที่มีห้องพัก ห้องอบรมที่รองรับผู้เข้าอบรมได้ไม่เกิน 150 คน

แผนหลักสูตรในการฝึกอบรม
1. ความหมาย กฎ กติกามารยาทในการแข่งขันแรลลี่ รถยนต์
2. การใช้กิจกรรมกลุ่ม เช่น เกม การอภิปรายกลุ่ม การระดมสมอง
3. การเสริมสร้างพฤติกรรมองค์กร
4. กิจกรรม Walk Rally

งบประมาณ
เป็นจำนวนเงินประมาณ 20,000-60,000 บาท (ตามจำนวนผู้เข้าอบรม) โดยแบ่งเป็น
- ค่าเอกสาร และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
- ค่าวิทยากร และทีมงาน
- ค่าเดินทางวิทยากร และทีมงาน (ไม่รวมค่าอาหารและที่พักทีมวิทยากร)

การฝึกอบรมที่ "เหนือคำบรรยาย"

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2012 เวลา 14:51 น.