จันทร์, 23 ต.ค. 2017
 
 
ชื่อโครงการ “ค่ายคุณธรรม จริยธรรม” พิมพ์
เขียนโดย เหนือคำบรรยาย   
วันพุธที่ 21 เมษายน 2010 เวลา 08:40 น.

ชื่อโครงการ “ค่ายคุณธรรม จริยธรรม”

หลักการและเหตุผล

จากการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี อย่างก้าวกระโดด ทำให้สภาพสังคมไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความเห็นแก่ตัว มีการทุจริต ฯลฯ อันจะทำให้เกิดผลเสียต่อบุคคล องค์กร และสถานศึกษาดังนั้นการจัดอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม โดยพระวิทยากร และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ กับการสอนและอบรมที่ เหนือคำบรรยาย ทักษะชีวิตของบุคคลต่าง ๆ มาใช้อย่างสอดคล้องประสานกับหลักธรรมของพระวิทยากรรุ่นใหม่ที่มีทั้งความรู้ความสามารถ วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อองค์กร
2. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม
3. เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กรในอนาคต

เป้าหมาย
1. เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในองค์กรต่าง ๆ ทั่วไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรมจริยธรรม
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้
3. การพัฒนาขององค์กรต่าง ๆ ให้เพิ่มขึ้น

แผนหลักสูตรในการฝึกอบรม
1. ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดีของคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม
2. ใช้กิจกรรมกลุ่ม เช่น การละลายพฤติกรรม เกม อภิปราย
3. การใช้กิจกรรม walk rally เพื่อศึกษาพฤติกรรม
4. สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ใหม่

การฝึกอบรมที่ "เหนือคำบรรยาย"

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2011 เวลา 09:49 น.