ความภูมิใจ ที่ เหนือคำบรรยาย ของ Expert training

เราสร้าง โครงการ ฝึก อบรม สัมมนา และ กิจกรรม นันทนาการ เพื่อสร้างพลัง สร้างสรรค์ให้คนรู้คิด กิจกรรม พัฒนาความคิด และ ความคิด พัฒนาพฤติกรรม และ พฤติกรรม พัฒนาความสำเร็จองค์กร ทุกสิ่งทุกอย่างจึงหลอมรวมกันให้เป็นพลัง และ พัฒนา การ ฝึก อบรม ให้สมดั่งคำว่า เหนือคำบรรยาย

Full 1
Full 1
Full 1
Full 1
Full 2
Full 2
Full 3
Full 3
fte77-940x400
fte77-940x400
kb_cover-2-940x400
kb_cover-2-940x400
kawan_bg02-1-940x400
kawan_bg02-1-940x400
previous arrow
next arrow
Shadow

EX-TRAINING การฝึกอบรมที่ เหนือคำบรรยาย”

Picture1-400x300-removebg-preview
ตาราง อบรม สัมมนา
 • โครงการสร้างเสริมศักยภาพครูแนะแนวเพื่อส่งเสริมเยาวชนสู่สังคมประกอบการในอนาคต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 80 ท่าน
  วันที่18-19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ.วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรบริษัท วันแวนเชอร์ จำกัด จำนวน 33 ท่าน
  วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ.โรงแรมแกร์น พาลาสโซ พัทยา จ.ชลบุรี
 • บรรยายพิเศษหัวข้อ “ภาวะผู้นำ การสร้างแรงจูงใจ(ทัศนคติ)ที่ดีขององค์กร” หลักสูตรนายสถานี 6 เลื่อนระดับ รุ่น 3 จำนวน 30 ท่าน
  วันที่ 16 มี.ค.65 ณ.ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กทม.
 • “โครงการปฐมนิเทศน์และสัมมนาวิชาการครั้งที่1/2565 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ” จำนวน 50 ท่าน
  วันที่ 2-3 เม.ย.65 ณ.โรงแรมดิวารี จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
 • “โครงการอบรมข้าราชการใหม่กระทรวงแรงงาน” จำนวน 80 ท่าน
  วันที่ 25-26 เม.ย.65 ณ.โรงแรมเอดะพาลาสโซ่ รัชดาภิเษก กทม.
 • “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) ครั้งที่11”
  วันที่ 12-15 พ.ค.65 ณ.โรงแรมพีลูส จ.กาญจนบุรี.
 • “โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชนหมู่บ้านรัฐเอี้อราษฎร์กองทัพเรือ”
  วันที่ 19 พ.ค.65 ณ.อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านรัฐเอี้อราษฎร์ เพชรเกษม 110 กทม.
 • “โครงการเสริมศักยภาพครูด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ”
  วันที่ 25 พ.ค.65 ณ.โรงเรียนวัดกระแชง จันทไพโรจน์วิทยา อ.บางไทร จ.อยุธยา.
 • “โครงการพัฒนาคุณภาพของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล” จำนวน 40 ท่าน
  วันที่ 15-17 มิ.ย.65 ณ.โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี.
 • “โครงการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนจิตอาสาเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลราชวิถี” จำนวน 40 ท่าน
  วันที่ 9 ก.ค.65 ณ.ห้องประชุมพญาไท ชั้น11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี กทม.
 • “โครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน” จำนวน 100 ท่าน
  วันที่ 19 ก.ค.65 ณ.โรงแรมบางกอกชฎา กทม.
 • “ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.สามพราน” จำนวน 80 ท่าน
  วันที่ 28-29 ก.ค.65 ณ.ห้องสมุดประชาชนสมเด็จพระเทพฯ จ.นครปฐม
 • “โครงการอบรมความรู้การให้คำปรึกษาพระอาจารย์ และอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ” จำนวน 80 ท่าน
  วันที่ 2 ก.ย.65 ณ.อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 • “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และนำนโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2565 ไปสู่ปฏิบัติ” จำนวน 180 ท่าน
  วันที่ 22-25 ก.ย.65 ณ.ห้องประชุมวิภาวดี โรงแรมปรี๊นตั้น กทม ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 และห้องประชุมเพชรสยาม โรงแรงแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

โครงการ สัมมนา ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

 

คุณธรรมและจริยธรรมต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก เพราะ“เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” เป็นวลีที่มาจากตอนหนึ่งของเพลงวันเด็กแห่งชาติที่ได้ยินกันมานาน แต่มีความหมายที่แสดงถึงนัยของทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศชาติไว้ด้วยอย่างแท้จริง เพราะเด็กเป็นกำลังสำคัญที่จะต้องเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ที่ทำหน้าที่พัฒนาชาติบริหารบ้านเมืองต่อไปในอนาคต

โครงการ สัมมนา การทำงานเป็นทีม แบบมีส่วนร่วมของบุคคล (TEAM WORK & TEAM BUILDING WORKING TOGETER)

การทำงานในสภาวะปัจจุบันเป็นการทำงานที่ต้องแข่งขันทั้งในด้านการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการทำงานและการพัฒนาการทำงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นโครงการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานเพื่อลดช่องระหว่างผลกระทบจากระบบการทำงานพร้อมทั้งสร้างเจตคติ (Attiudes) ที่มีต่อองค์กรและผู้ร่วมงานอันจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการทำงาน ดังนั้นการพัฒนาการทำงานเป็นทีมจึงเป็นโครงการเพื่อเสริมสร้างกระบวนการในการทำงานโดยการใช้การเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะ และสนับสนุนภาครัฐตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545ให้มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และใช้สิทธิ์ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีอากร กับ การฝึกอบรมที่ “เหนือคำบรรยาย

 • เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
 • เพื่อลดผลกระทบจากการทำงานในระบบการทำงานอื่น ๆ
 • เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในการทำงาน และสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อองค์กร
 • ประโยชน์ที่จะได้รับ
 • เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร ลดผลกระทบในการทำงาน และสร้างคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ต่อองค์กร
 • แนวทางในการทำงานใหม่ ๆ
 • พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในองค์กร
 • พัฒนาขีดความสามารถของแต่ละบุคคล

โครงการ สัมมนา พัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership training)

ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในระยะเร่งพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีประสิทธิภาพ และบทบาท เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย นั่นคือ ผู้นำ ซึ่งเป็นจุดรวมพลังความคิดของสมาชิกโดยใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ ความคิดริเริ่ม การประสานงานเพื่อก่อให้เกิดพลังร่วมของกลุ่ม และความเป็นผู้นำมิได้เกิดจากการสืบสายโลหิตแต่สามารถเสริมสร้าง ปลูกฝังและพัฒนาได้ดังนั้น มนุษย์ทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้ด้วยวิธีการในการสร้างความเป็นผู้นำโดยการฝึกฝน เรียนรู้ เสริมสร้างให้เกิดลักษณะความเป็นผู้นำในตนเองด้วยกิจกรรมกลุ่ม กับการฝึกอบรมที่ “เหนือคำบรรยาย”

โครงการ สัมมนา การเสริมสร้างคุณภาพงานบริการ

ในสภาพการณ์ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขันกันสูงมาก และการที่จะให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างสูง และยืนยาวเหนือคู่แข่งขันได้นั้น ย่อมมาจากการบริหารที่มี ประสิทธิภาพ แต่สิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ ก็คือการบริการที่ดี มีคุณภาพนั่นเอง เพราะงานบริการถือได้ว่า เป็นหัวใจสำคัญของการประกอบธุรกิจ สามารถสร้างให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไปหรือตกต่ำจนปิดกิจการไปในที่สุด การบริการที่ดีไม่เฉพาะแต่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับบริษัทเท่านั้น แต่ยังสร้างผลดีแก่ตัวพนักงานเองทั้งในส่วนของความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และผลตอบแทน ซึ่งนอกจากจะเป็นรายได้แล้ว อาจเป็นในรูปของรางวัล หรือคำชมเชย อันก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน ในสถานประกอบการหลายประเภท เป็นธุรกิจการบริการที่ติดต่อกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาทั้งลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน จำเป็นที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะต้องพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมกับผู้ให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจแก่ลูกค้า เป็นการสร้างเสริมคุณค่าตนเอง และคุณภาพงานบริการ กับการฝึกอบรมที่ “เหนือคำบรรยาย”

เราคือใคร

เราก่อตั้ง บริษัท เอคซเพิทเทรนนิ่ง แอนด์ ออกะไนท์ซิ่ง จำกัด โดยเกิดจากความผูกพันในความเป็นพี่,เป็นเพื่อน,เป็นน้อง ที่มาจากความรู้สึกดี ๆ ต่อกัน โดยแต่ละคนก็มีความสามารถในการทำงานในแขนงต่าง ๆ จึงนำมารวมกัน เพื่อให้เกิดความแตกต่าง หลาย ๆ ครั้งได้พบปะพูดคุยกับคนที่หลากหลาย จึงทำให้ทีมของเรา มีประสบการณ์มากขึ้น จนกลายเป็นความชำนาญในการ ฝึกอบรม สัมมนา ในเรื่องของความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม ค่ายเยาวชนต่าง ๆ เช่น ค่ายยาเสพติด ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ทำให้บริษัทของราได้คัดกรอง ชักชวน ผู้มีความสามารถเข้ามารวมทีมได้มากขึ้น จึงทำให้ ทีมเรามีความหลากหลายในรูปแบบการฝึกอบรมมากขึ้นเป็นลำดับ จนในที่สุดเราก็สามารถสร้าง  วิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญ และ มีความสามารถที่สูง ดั่งสโลแกนที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่า เหนือคำบรรยาย” ดังนั้นทุกๆกิจกรรมหรือโครงการที่เราได้รับมอบหมายทางเราจะต้องทำให้ทุกๆ กิจกรรม นันทนาการ และ โครงการ นั้นๆให้ เหนือคำบรรยาย ให้ได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

กิจกรรม พัฒนาความคิด

ความคิด พัฒนาพฤติกรรม

พฤติกรรม พัฒนาความสำเร็จองค์กร

 

เราจึงมุ่งมั่นและสร้างสรรค์การอบรมที่ “เหนือคำบรรยาย”

เพื่อให้องค์กรมีทั้งความสุข และประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน

– ดร.เขตไทย สินธุสุวรรณ์ on ex-training.com

วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission)

มุ่งพัฒนาคน

“เป็นหัวใจหลัก ในการทำงานของทุกองค์กร โดยถือว่า คนสามารถพัฒนาได้โดยไร้ขีดจำกัด เพียงแต่เราเข้าใจในหลักการพัฒนา ซึ่งการใช้กิจกรรมกลุ่ม (Group dynamic) หรือ การสร้างทีม (Team building training) จะเป็นขบวนการฝึกอบรมที่สามารถสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมได้ “

เน้นคุณธรรม

“การพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวความคิด ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน อันเป็นหัวใจในการทำงาน เป็นทีมอย่างมีส่วนร่วม และยังสามารถพัฒนาความเป็นผู้นำในองค์กรต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้น “

นำด้วยคุณภาพ

“การเกิดความรู้ความเข้าใจใน การทำงานได้อย่างมีความสุข และเพิ่มศักยภาพให้กับผู้นำในองค์กร และผู้ร่วมงานทุกท่าน จนทำให้ทุกคนมีความสุข และสนุกในการทำงาน ส่งเสริมให้องค์กรได้พัฒนาและเพิ่มผลผลิตในด้านต่าง ๆ มากขึ้น”

รับสมัครพนักงาน ด่วน !!

ตำแหน่ง ครูวิทยากร หรือ ครูฝึกอบรมภาคสนาม

หากคุณมีพลังที่เหลือในการใช้ชีวิต เราต้องการผู้ที่ต้องการงานที่ท้าทาย งานที่ต้องการความอดทน และงานที่ต้องคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลา เราต้องการคุณ เพื่อที่จะเติบโตไปด้วยกัน