โครงการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรที่พนักงานอยากได้ (OUTING ACTIVITY)

หลักการและเหตุผล

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เพราะการจัด Outing บริษัท เป็นกิจกรรมดีๆ ที่ใช้เงินเป็นจำนวนมาก การที่บริษัทกล้าลงทุน หรือยอมเสียค่าใช้จ่าย จะแสดงว่าเป็นบริษัทที่มีกำไรจากผลประกอบการดี จึงกล้าคืนกำไรให้กับพนักงานลดอัตราการลาออกของพนักงาน เพราะการจัดกิจกรรม Outing แสดงให้เห็นว่าบริษัทเห็นคุณค่าของพนักงาน ถือเป็นแรงจูงใจในการทำงาน และเป็นการรักษาพนักงานเพื่อลดการลาออก ลดความขัดแย้งของคนภายในองค์กร เพราะกิจกรรม Outing ที่จัดสามารถสร้างความสนิทสนม และช่วยกระชับความสัมพันธ์ รวมไปถึง ละลายพฤติกรรมพนักงานให้ได้รู้จักกันมากขึ้น เพราะถึงแม้จะทำงานที่เดียวกัน แต่หลายคนอาจไม่เคยคุยกัน

Outing ถือเป็นแนวทางในการตอบแทนพนักงานหลังจากทุ่มเททำงานกันมาอย่างเต็มที่ รวมถึง เป็นกิจกรรมที่พาพนักงานไปเปิดหูเปิดตา และได้ท่องเที่ยว เพื่อช่วยกระชับความสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรมพนักงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงานที่มีต่อองค์กรเรียกได้ว่าเป็นการซื้อใจพนักงานได้อย่างดี กับ การฝึกอบรมที่ “เหนือคำบรรยาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน กล้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอ
2. เพื่อสร้างความรักความสามัคคีสำหรับบุคคลากรในองค์กร
3. เพื่อลดความเครียดของพนักงาน สร้างความสุขสนุกสนาน

เป้าหมาย
1. สถานประกอบการทุกประเภท ที่มีจำนวนคน 50 คนขึ้นไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ลดความเครียดของพนักงาน เพราะเป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานได้พักผ่อนจากการทุ่มเทในการทำงานให้กับองค์กร
2. กิจกรรมที่ช่วยสร้างความสามัคคีและเสริมความรู้ทำให้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานได้ด้วย
3. สามารถสอดแทรกความรู้ในตำแหน่งงาน และวัฒนธรรมองค์กร
4. ช่วยให้พนักงานมองเห็นความสำคัญของตำแหน่งตัวเอง และช่วยเพิ่มทักษะในการทำงานของพนักงานให้เพิ่มมากขึ้น

ระยะเวลาในการอบรม
จำนวน 2 วัน 1 คืน โดยจัดผู้เข้ารับการอบรมตั้งแต่ 20-120 คน

สถานที่อบรม
ที่ตั้งของสถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ ที่มีห้องพัก ห้องอบรม พร้อมอุปกรณ์ที่รองรับ ผู้เข้าอบรมได้จำนวน 20-120 คน

แผนหลักสูตรในการฝึกอบรม และ สัมมนา
1. ความหมายของการทำงานเป็นทีม
2. กิจกรรมกลุ่ม เช่น การละลายพฤติกรรม เกม การอภิปรายกลุ่ม การระดมสมอง
3. พฤติกรรมกลุ่ม

งบประมาณ
เป็นจำนวนเงินประมาณ 20,000-60,000 บาท (ตามจำนวนผู้เข้าอบรม) โดยแบ่งเป็น
– ค่าเอกสาร และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
– ค่าวิทยากร และทีมงาน
– ค่าเดินทางวิทยากร และทีมงาน (ไม่รวมค่าอาหารและที่พักทีมวิทยากร)
หลักสูตรการเรียนการสอน
โครงการการทำงานเป็นทีม แบบมีส่วนร่วมของบุคคล
การทำงานในสภาวะปัจจุบันเป็นการทำงานที่ต้องแข่งขันทั้งในด้านการใช้เทคโนโลยี
และทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการทำงานและการพัฒนาการทำงานเป็นทีม
แบบมีส่วนร่วม

โครงการ สัมมนา การทำงานเป็นทีม แบบมีส่วนร่วมของบุคคล (TEAM WORK & TEAM BUILDING WORKING TOGETER)

หลักการและเหตุผล

การทำงานในสภาวะปัจจุบันเป็นการทำงานที่ต้องแข่งขันทั้งในด้านการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการทำงานและการพัฒนาการทำงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นโครงการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานเพื่อลดช่องระหว่างผลกระทบจากระบบการทำงานพร้อมทั้งสร้างเจตคติ (Attiudes) ที่มีต่อองค์กรและผู้ร่วมงานอันจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการทำงาน ดังนั้นการพัฒนาการทำงานเป็นทีมจึงเป็นโครงการเพื่อเสริมสร้างกระบวนการในการทำงานโดยการใช้การเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะ และสนับสนุนภาครัฐตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545ให้มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และใช้สิทธิ์ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีอากร กับ การฝึกอบรมที่ “เหนือคำบรรยาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
2. เพื่อลดผลกระทบจากการทำงานในระบบการทำงานอื่น ๆ
3. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในการทำงาน และสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อองค์กร

เป้าหมาย
1. สถานประกอบการทุกประเภท ที่มีจำนวนคน 20 คนขึ้นไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร ลดผลกระทบในการทำงาน และสร้างคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ต่อองค์กร
2. แนวทางในการทำงานใหม่ ๆ
3. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในองค์กร
4. พัฒนาขีดความสามารถของแต่ละบุคคล

ระยะเวลาในการอบรม
จำนวน 2 วัน 1 คืน โดยจัดผู้เข้ารับการอบรมตั้งแต่ 20-120 คน

สถานที่อบรม
ที่ตั้งของสถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ ที่มีห้องพัก ห้องอบรม พร้อมอุปกรณ์ที่รองรับ ผู้เข้าอบรมได้จำนวน 20-120 คน

แผนหลักสูตรในการฝึกอบรม และ สัมมนา
1. ความหมายของการทำงานเป็นทีม
2. กิจกรรมกลุ่ม เช่น การละลายพฤติกรรม เกม การอภิปรายกลุ่ม การระดมสมอง
3. กิจกรรม Walk Rally
4. พฤติกรรมกลุ่ม

งบประมาณ
เป็นจำนวนเงินประมาณ 20,000-60,000 บาท (ตามจำนวนผู้เข้าอบรม) โดยแบ่งเป็น
– ค่าเอกสาร และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
– ค่าวิทยากร และทีมงาน
– ค่าเดินทางวิทยากร และทีมงาน (ไม่รวมค่าอาหารและที่พักทีมวิทยากร)
หลักสูตรการเรียนการสอน
โครงการการทำงานเป็นทีม แบบมีส่วนร่วมของบุคคล
การทำงานในสภาวะปัจจุบันเป็นการทำงานที่ต้องแข่งขันทั้งในด้านการใช้เทคโนโลยี
และทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการทำงานและการพัฒนาการทำงานเป็นทีม
แบบมีส่วนร่วม

โครงการ สัมมนา พัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership training)

หลักการ และเหตุผล

ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในระยะเร่งพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีประสิทธิภาพ และบทบาท เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย นั่นคือ ผู้นำ ซึ่งเป็นจุดรวมพลังความคิดของสมาชิกโดยใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ ความคิดริเริ่ม การประสานงานเพื่อก่อให้เกิดพลังร่วมของกลุ่ม และความเป็นผู้นำมิได้เกิดจากการสืบสายโลหิตแต่สามารถเสริมสร้าง ปลูกฝังและพัฒนาได้ดังนั้น มนุษย์ทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้ด้วยวิธีการในการสร้างความเป็นผู้นำโดยการฝึกฝน เรียนรู้ เสริมสร้างให้เกิดลักษณะความเป็นผู้นำในตนเองด้วยกิจกรรมกลุ่ม กับการฝึกอบรมที่ “เหนือคำบรรยาย”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำให้กับบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานขององค์กร
3. เพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละองค์กร

เป้าหมาย
1. สถานประกอบการทุกประเภท ที่มีจำนวนคน 20 คนขึ้นไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์กรในการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
2. การทำงานอย่างมีส่วนร่วม
3. สร้างมูลค่าเพิ่มของผลงาน

ระยะเวลาในการอบรม
ตั้งแต่ 1-3 วัน ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป

สถานที่อบรม
ที่ตั้งของสถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ ที่มีห้องพัก ห้องอบรมที่รองรับผู้เข้าอบรมได้ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป

แผนหลักสูตรในการฝึกอบรม และ สัมมนา
1. ความหมายของผู้นำ ภาวะความเป็นผู้นำ
2. กิจกรรมกลุ่ม เช่น เกม การอภิปรายกลุ่ม การระดมสมอง
3. การเสริมสร้างพฤติกรรมใหม่
4. กิจกรรมภาคสนาม Walk Rally

งบประมาณ
เป็นจำนวนเงินประมาณ 20,000-60,000 บาท (ตามจำนวนผู้เข้าอบรม) โดยแบ่งเป็น
– ค่าเอกสาร และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
– ค่าวิทยากร และทีมงาน
– ค่าเดินทางวิทยากร และทีมงาน (ไม่รวมค่าอาหารและที่พักทีมวิทยากร)

โครงการ สัมมนา สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี (HEALTHY WORK PLACE)

หลักการและเหตุผล

จากนโยบายกรมอนามัย มีแนวคิดว่าการทำงานเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตคนเรา เพราะเวลาหนึ่งในส่วนของชีวิตวัยทำงานต้องอยู่ในสถานที่ทำงาน จึงควรมีลักษณะของสถานที่ทำงาน
ที่มีความปลอดภัย สะอาด ปราศจากมลพิษ และมีชีวิตชีวา อันจะทำให้เกิดความสุขในการทำงาน และมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ดังนั้น สถานประกอบการที่มีคุณลักษณะดังกล่าวก็ย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อสมาชิกของสถานประกอบการ อันจะสร้างความสุขในการทำงาน และเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรควบคู่กันไป กับการฝึกอบรมที่ “เหนือคำบรรยาย”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย และจิตให้ผู้ปฏิบัติงาน
2. เพื่อพัฒนาสถานประกอบการให้น่าอยู่ น่าทำงาน
3. เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในสถานประกอบการ

เป้าหมาย
1. สถานประกอบการทุกประเภท ที่มีจำนวนคน 20 คนขึ้นไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เกิดการมีส่วนร่วมในสถานประกอบการในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย และจิตใจ
2. บุคลากรในสถานประกอบการเกิดความรักในสถานประกอบการ
3. สร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน

ระยะเวลาโครงการ
ตั้งแต่ 1-3 วัน

สถานที่อบรม
ที่ตั้งของสถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ ที่มีห้องพัก ห้องอบรมที่รองรับผู้เข้าอบรมได้ ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป

แผนหลักสูตรในการฝึกอบรม และ สัมมนา
1. ประชุมสัมมนา และให้ความรู้เพิ่มเติม
2. ใช้กิจกรรมกลุ่ม เช่น การละลายพฤติกรรม เกม การอภิปรายกลุ่ม การระดมสมอง
3. Workshop
4. กิจกรรมภาคสนาม Walk Rally
5. การประเมินผล

งบประมาณ
เป็นจำนวนเงินประมาณ 20,000-60,000 บาท (ตามจำนวนผู้เข้าอบรม) โดยแบ่งเป็น
– ค่าเอกสาร และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
– ค่าวิทยากร และทีมงาน
– ค่าเดินทางวิทยากร และทีมงาน (ไม่รวมค่าอาหารและที่พักทีมวิทยากร)

โครงการ สัมมนา สุขภาพจิต และการปรับตัวในการทำงาน (MENTAL HEALTH & ADJUSMENT)

หลักการและเหตุผล

จากสภาวะในการทำงานที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ก่อให้เกิดปัญหาในการทำงาน ปัญหาส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ อันเป็นผลกระทบให้เกิดการขาดศักยภาพในการทำงานของตนเอง และ ส่วนร่วมที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตขององค์กรได้
ดังนั้น การมีสุขภาพจิตที่ดี และมีการปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงก่อให้เกิดผลต่อตนเอง และส่วนรวม โดยการฝึกฝนการลดความขัดแย้ง ความกดดัน ความเครียด ความคับข้องใจ เพื่อเป็นกลไกในการปรับตัวให้เกิดความสุขทั้งทางร่างกาย และจิตใจ กับการฝึกอบรมที่ “เหนือคำบรรยาย”

วัตถุประสงค์
1. การรู้จักปรับตัวจะช่วยให้สุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
3. ลดผลกระทบจากปัญหาของการทำงาน

เป้าหมาย
1. สถานประกอบการทุกประเภท ที่มีจำนวนคน 20 คนขึ้นไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ทำให้เกิดบุคลิกภาพที่ดี
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
3. รู้จัก และเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ดี
4. ลดปัญหา ความขัดแย้งในองค์กร

ระยะเวลาในการอบรม
ตั้งแต่ 1-3 วัน

สถานที่อบรม
ที่ตั้งของสถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ ที่มีห้องพัก ห้องอบรมที่รองรับผู้เข้าอบรม ได้ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป

แผนหลักสูตรในการฝึกอบรม และ สัมมนา
1. ความหมายของสุขภาพจิต และการปรับตัว
2. ใช้กิจกรรมกลุ่ม เช่น การละลายพฤติกรรม เกม การอภิปรายกลุ่ม การระดมสมอง
3. การสร้างพฤติกรรมใหม่
4. กิจกรรมภาคสนาม Walk Rally
5. การประเมินผล

งบประมาณ
เป็นจำนวนเงินประมาณ 20,000-60,000 บาท (ตามจำนวนผู้เข้าอบรม) โดยแบ่งเป็น
– ค่าเอกสาร และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
– ค่าวิทยากร และทีมงาน
– ค่าเดินทางวิทยากร และทีมงาน (ไม่รวมค่าอาหารและที่พักทีมวิทยากร)

โครงการ สัมมนา ฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ทุกระดับชั้น

หลักการและเหตุผล

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม และจัดให้มีการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นของการศึกษาไทย แม้กระทั่งประชาชนทั่วไปก็ยังได้รับการสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าวโดยการจัดตั้งกองลูกเสือชาวบ้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถ และความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน
ดังนั้นกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีจึงเป็นกิจกรรมที่สมควรได้รับการสนับสนุน และฝึกอบรมอย่าง ถูกวิธี เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นผู้มีวินัยในตนเอง อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน และประเทศชาติต่อไป กับการฝึกอบรมที่ “เหนือคำบรรยาย”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ และพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
2. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความมีวินัย
3. แลกเปลี่ยนวิธีการ และแนวทางในการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา

เป้าหมาย
1. สถานศึกษาทุกประเภทที่มีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ เนตรนารี

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ครูและนักเรียนได้ใช้กระบวนการทางการฝึกลูกเสือ เนตรนารีอย่างถูกต้อง
2. นักเรียนมีวินัยในตนเองเพิ่มขึ้น
3. สร้างความเป็นผู้นำ และผู้ตาม ตามหน้าที่ที่ได้รับ

ระยะเวลาในการบรรยาย
จำนวน 3 วัน 2 คืน

สถานที่อบรม
ที่ตั้งของสถานศึกษา ค่ายลูกเสือ ที่มีห้องอบรม ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

แผนหลักสูตรในการฝึกอบรม และ สัมมนา
1. พิธีการในการเข้าค่ายพักแรม
2. กิจกรรมทักษะลูกเสือ เช่น ผจญภัย เดินทางไกล การปฐมพยาบาล
3. ชุมนุมรอบกองไฟ
4. กิจกรรมค่าย

งบประมาณ
เป็นจำนวนเงินประมาณ  20,000-60,000 บาท (ตามจำนวนผู้เข้าอบรม) โดยแบ่งเป็น
– ค่าเอกสาร และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
– ค่าวิทยากร และทีมงาน
– ค่าเดินทางวิทยากร และทีมงาน (ไม่รวมค่าอาหารและที่พักทีมวิทยากร)

โครงการ สัมมนา ค่ายคณิตศาสตร์

หลักการและเหตุผล

วิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาหลักในการเรียนการสอนทุกระดับชั้นปี และยังมีความสำคัญต่อการนำไปใช้ในการดำรงชีวิตในสภาพปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นหลักของการเรียนในสาขาวิชาอื่นอีกมากมาย เช่น ฟิสิกส์ เคมี บัญชี ฯลฯ
ดังนั้นจึงเห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์จึงมีความจำเป็น และต้องเน้นในทักษะพื้นฐานของคณิตศาสตร์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกับการใช้กิจกรรมกลุ่มทำให้นักเรียนมีความรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนการสอน โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ตามนโยบายของรัฐบาล และยังเป็นการสร้างพฤติกรรมให้ชอบในวิชาคณิตศาสตร์ กับ การฝึกอบรมที่ “เหนือคำบรรยาย”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
2. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
3. เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์

เป้าหมาย
1. สถานศึกษาทุกประเภท

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. นักเรียนมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มากขึ้น
2. นักเรียนมีความรัก และความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์

สถานที่อบรม
ที่ตั้งของสถานศึกษา ค่ายฝึกอบรม รีสอร์ท ทีมีห้องพักพร้อมอุปกรณ์ที่รองรับผู้เข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่ 50-120 คน

แผนหลักสูตรในการฝึกอบรม และ สัมมนา
1. ความสำคัญของคณิตศาสตร์ในระดับช่วงชั้นต่าง ๆ
2. กิจกรรมกลุ่ม เช่น การละลายพฤติกรรม เกม การอภิปรายกลุ่ม
3. กิจกรรม Walk Rally
4. สร้างผลงานทางคณิตศาสตร์

งบประมาณ
เป็นจำนวนเงิน 20,000-60,000 บาท (ตามจำนวนผู้เข้าอบรม) โดยแบ่งเป็น
– ค่าเอกสาร และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
– ค่าวิทยากร และทีมงาน
– ค่าเดินทางวิทยากร และทีมงาน (ไม่รวมค่าอาหารและที่พักทีมวิทยากร)

โครงการ สัมมนา การใช้ความคิดกับการสร้างสรรค์ผลงาน (CREATIVE THINKING TRAINING)

หลักการและเหตุผล

การทำงานในสภาวะปัจจุบันต้องมีแนวความคิดหลากหลายในการทำงานเพื่อเป็นการนำเสนอผลงานที่มีคุณค่า และเป็นผู้นำในความคิดของการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ จะเกิดขึ้นได้ โดยการพัฒนาความคิดในงานสร้างสรรค์จากการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น จากการใช้ความคิดสร้างสรรค์จึงเกิดได้จากการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนความคิดในแง่มุมต่าง ๆ ตลอดจนขุดคุ้ยความสามารถที่มีในตัวตนของเราออกมาเพื่อพัฒนาความคิด และเนื้องานต่าง ๆ โดยวิธีการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม กับการฝึกอบรมที่ “เหนือคำบรรยาย”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
2. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ ๆ
3. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในการทำงาน

เป้าหมาย
1. สถานประกอบการทุกประเภท สถานศึกษาต่างๆ

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ผลงานนำเสนอแบบใหม่
2. การมีส่วนร่วมในการทำงานของบุคลากร
3. สร้างมูลค่าเพื่อให้กับผลงาน

ระยะเวลาในการอบรม และ สัมมนา
ตั้งแต่ 1-3 วัน จำนวนตั้งแต่ 10-60 คน

สถานที่อบรม
ที่ตั้งของสถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ ที่มีห้องพัก ห้องอบรมที่รองรับผู้เข้าอบรมได้ ตั้งแต่ 20-60 คนขึ้นไป

แผนหลักสูตรในการฝึกอบรม
1. แนวทางการสร้างสรรค์ความคิด
2. กิจกรรมกลุ่ม เช่น เกม การอภิปรายกลุ่ม การระดมสมอง
3. การเสริมสร้างพฤติกรรมองค์กร
4. กิจกรรมภาคสนาม

งบประมาณ
เป็นจำนวนเงินประมาณ 20,000-60,000 บาท (ตามจำนวนผู้เข้าอบรม) โดยแบ่งเป็น
– ค่าเอกสาร และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
– ค่าวิทยากร และทีมงาน
– ค่าเดินทางวิทยากร และทีมงาน (ไม่รวมค่าอาหารและที่พักทีมวิทยากร)

โครงการ สัมมนา การออกแบบ การแนะนำ และจัดแสดงสินค้า

หลักการและเหตุผล

การผลิตสินค้าในสภาวะปัจจุบัน มีการใช้เครื่องจักรเข้ามามีบทบาทในการผลิต ทำให้มีจำนวนมาก เพื่อให้สนองความต้องการของผู้บริโภค แต่ในด้านการนำเสนอสินค้าจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อยอดขาย และผลการผลิต จึงต้องใช้วิธีการในการออกแบบ และการจัดการแสดงสินค้าให้มีจุดเด่น สะดุดตาในการนำเสนอ รวมถึงคำแนะนำในการดำเนินกรรมวิธีสอบถามข้อมูลของผู้บริโภค เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มของผู้บริโภคอย่างเต็มที่ กับการฝึกอบรมที่ “เหนือคำบรรยาย”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแนะนำสินค้า
2. เพื่อออกแบบวิธีการนำเสนอสินค้า
3. สร้างผลผลิตและยอดขายเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
1. สถานประกอบการทุกประเภท สถานศึกษาต่างๆ

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง
2. ข้อมูลของผู้บริโภคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต และผู้บริโภค

ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ตามแต่ผู้ประกอบการกำหนด

สถานที่
สถานที่จัดแสดงสินค้า และผู้ประกอบการกำหนด

แผนหลักสูตรในการฝึกอบรม และ สัมมนา
1. การสร้างบูทแสดงสินค้า
2. การใช้สื่อต่าง ๆ
3. การใช้แบบสอบถาม
4. การใช้กิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ

งบประมาณ
ขึ้นอยู่กับจำนวนงาน และจำนวนวันที่ใช้ โดยประมาณ 20,000-60,000 บาท

โครงการ สัมมนา การเสริมสร้างคุณภาพงานบริการ

หลักการและเหตุผล

ในสภาพการณ์ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขันกันสูงมาก และการที่จะให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างสูง และยืนยาวเหนือคู่แข่งขันได้นั้น ย่อมมาจากการบริหารที่มี ประสิทธิภาพ แต่สิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ ก็คือการบริการที่ดี มีคุณภาพนั่นเอง เพราะงานบริการถือได้ว่า เป็นหัวใจสำคัญของการประกอบธุรกิจ สามารถสร้างให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไปหรือตกต่ำจนปิดกิจการไปในที่สุด การบริการที่ดีไม่เฉพาะแต่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับบริษัทเท่านั้น แต่ยังสร้างผลดีแก่ตัวพนักงานเองทั้งในส่วนของความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และผลตอบแทน ซึ่งนอกจากจะเป็นรายได้แล้ว อาจเป็นในรูปของรางวัล หรือคำชมเชย อันก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน ในสถานประกอบการหลายประเภท เป็นธุรกิจการบริการที่ติดต่อกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาทั้งลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน จำเป็นที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะต้องพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมกับผู้ให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจแก่ลูกค้า เป็นการสร้างเสริมคุณค่าตนเอง และคุณภาพงานบริการ กับการฝึกอบรมที่ “เหนือคำบรรยาย”

จากเหตุผลดังกล่าวฝ่ายบุคคล จึงควรจัดแผนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการเสริมสร้างคุณภาพการบริการขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้ ลูกค้าเกิดความเชื่อถือ และมั่นใจว่าจะได้รับการบริการที่ดี
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเจตคติ และจิตสำนึกที่ดีในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ งานบริการ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีกิริยา วาจาที่สุภาพ ให้ความสะดวก เกิดความพึงพอใจ และประทับ ใจตามที่ลูกค้าคาดหวังเหนือความคาดหมาย

เป้าหมาย
1. สถานประกอบการทุกประเภท

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร
2. พัฒนาขีดความสามารถของแต่ละบุคคล
3. สร้างแนวทางในการทำงานใหม่

ระยะเวลาในการอบรม
ตั้งแต่ 1-3 วัน จำนวนไม่เกิน 100 คน

สถานที่อบรม
ที่ตั้งของสถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ ที่มีห้องพัก ห้องอบรมที่รองรับผู้เข้าอบรมได้ตั้งแต่ 20-60 คนขึ้นไป

แผนหลักสูตรในการฝึกอบรม
1. ความสำคัญในการบริการและจิตสำนึกแห่งการบริการ
2. การใช้กิจกรรมกลุ่ม เช่น เกม การอภิปรายกลุ่ม การระดมสมอง
3. การเสริมสร้างพฤติกรรมองค์กร
4. กิจกรรมภาคสนาม

งบประมาณ
เป็นจำนวนเงินประมาณ 20,000-60,000 บาท (ตามจำนวนผู้เข้าอบรม) โดยแบ่งเป็น
– ค่าเอกสาร และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
– ค่าวิทยากร และทีมงาน
– ค่าเดินทางวิทยากร และทีมงาน (ไม่รวมค่าอาหารและที่พักทีมวิทยากร)

กิจกรรม แรลลี่ รถยนต์ (CAR RALLY)

หลักการและเหตุผล

การจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการขาย และสร้างความสัมพันธ์ให้กับองค์กรมีหลากหลายวิธี เช่น การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การใช้กิจกรรมกลุ่ม หรือการใช้กิจกรรมการแข่งขันแรลลี่ รถยนต์ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ให้กับองค์กร และผู้บริโภคได้โดยเป็นกิจกรรมนอกพื้นที่ที่มีความสนุกในการทำกิจกรรม ได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย และยังสามารถช่วยในการส่งเสริมการขาย หรือความต้องการด้านอื่น ๆ ขององค์กรและผู้บริโภคได้ กับการฝึกอบรมที่ “เหนือคำบรรยาย”

ดังนั้น กิจกรรมการแข่งขันแรลลี่ รถยนต์ จึงเป็นโครงการที่สามารถส่งเสริมการขาย และสร้างความสัมพันธ์ให้กับบุคลากรต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ขององค์กรและผู้อื่น
2. เพื่อส่งเสริมการขาย และกิจกรรมขององค์กร
3. เพื่อสร้างแนวทางในการทำงานใหม่ ๆ

เป้าหมาย
1. ทุกหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. การเผยแพร่กิจกรรม และตัวสินค้าของบริษัท
2. สร้างสัมพันธภาพที่ดีของบริษัท องค์กร และผู้อื่น
3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในด้านต่าง ๆ

ระยะเวลาในการอบรม และ สัมมนา
ตั้งแต่ 1-3 วัน ตามความต้องการของเจ้าของกิจการหรือหน่วยงาน

สถานที่อบรม
ที่ตั้งของสถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ ที่มีห้องพัก ห้องอบรมที่รองรับผู้เข้าอบรมได้ไม่เกิน 150 คน

แผนหลักสูตรในการฝึกอบรม
1. ความหมาย กฎ กติกามารยาทในการแข่งขันแรลลี่ รถยนต์
2. การใช้กิจกรรมกลุ่ม เช่น เกม การอภิปรายกลุ่ม การระดมสมอง
3. การเสริมสร้างพฤติกรรมองค์กร
4. กิจกรรม Walk Rally

งบประมาณ
เป็นจำนวนเงินประมาณ 20,000-60,000 บาท (ตามจำนวนผู้เข้าอบรม) โดยแบ่งเป็น
– ค่าเอกสาร และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
– ค่าวิทยากร และทีมงาน
– ค่าเดินทางวิทยากร และทีมงาน (ไม่รวมค่าอาหารและที่พักทีมวิทยากร)

โครงการ สัมมนา ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

หลักการและเหตุผล

จากการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี อย่างก้าวกระโดด ทำให้สภาพสังคมไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความเห็นแก่ตัว มีการทุจริต ฯลฯ อันจะทำให้เกิดผลเสียต่อบุคคล องค์กร และสถานศึกษาดังนั้นการจัดอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม โดยพระวิทยากร และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ทักษะชีวิตของบุคคลต่าง ๆ มาใช้อย่างสอดคล้องประสานกับหลักธรรมของพระวิทยากรรุ่นใหม่ที่มีทั้งความรู้ความสามารถ วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อองค์กร
2. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม
3. เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กรในอนาคต

เป้าหมาย
1. เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในองค์กรต่าง ๆ ทั่วไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรมจริยธรรม
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้
3. การพัฒนาขององค์กรต่าง ๆ ให้เพิ่มขึ้น

แผนหลักสูตรในการฝึกอบรม และ สัมมนา
1. ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดีของคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม
2. ใช้กิจกรรมกลุ่ม เช่น การละลายพฤติกรรม เกม อภิปราย
3. การใช้กิจกรรม walk rally เพื่อศึกษาพฤติกรรม
4. สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ใหม่

โครงการ สัมมนา ค่ายทักษะชีวิต และ ต่อต้าน ยาเสพติด

หลักการและเหตุผล

ในสถานการณ์ปัจจุบัน กลุ่มเยาวชน ทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา เป็นกลุ่มเสี่ยงในการดำรงชีวิตในสภาวะปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันกันอย่างสูงในเรื่องของการเรียน การใช้ชีวิตประจำวัน หรือแม้แต่การใช้เวลาว่างในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่น ยาเสพติด ติดเกมส์ มีพฤติกรรมก้าวร้าว ชอบความรุนแรง อาจจะนำมาถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กับการเรียนการสอนที่เหนือคำบรรยาย
ดังนั้น จึงควรจัดให้มีการฝึกอบรมค่ายทักษะชีวิตและต่อต้ายยาเสพติด จึงเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของแต่ละบุคคลในช่วงวัยต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการสร้างความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เป็นผู้ให่ญ่ที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเสริมบุคลิกภาพทางอารมณ์ สังคม และสติปัญญา
2. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปรับตัว
3. เพื่อป้องกันสิ่งเสพติดต่าง ๆ และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

เป้าหมาย
1. กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกชั้นปี ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีบุคลิกภาพที่ดี
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับตัว และเข้าใจถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
สถานที่อบรม
ที่ตั้งของสถานศึกษา ค่ายฝึกอบรม รีสอร์ท ทีมีห้องพักพร้อมอุปกรณ์ที่รองรับผู้เข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่ 50-120 คน

แผนหลักสูตรในการฝึกอบรม
1. ความสำคัญของการใช้ชีวิตในสภาพปัจจุบัน ตามช่วงวัยต่าง ๆ
2. กิจกรรมกลุ่ม เช่น การละลายพฤติกรรม เกม การอภิปรายกลุ่ม
3. กิจกรรม Walk Rally
4. การใช้บทบาทสมมติ การใช้ประสบการณ์ตรงของวิทยากรในอาชีพต่าง ๆ

งบประมาณ
ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับการอบรม, สถานที่, กิจกรรมและอุปกรณ์

โครงการ สัมมนา ค่าย ภาษาอังกฤษ

หลักการและเหตุผล

การสื่อสารเป็นหัวใจหลักในการดำรงชีวิตทุกรูปแบบ ทุกสังคม ทุกชนชั้น ภาษาอังกฤษจีงเป็นภาษาที่มีความสำคัญรองจากภาษาประจำชาติ
ดังนั้น การจัดค่ายภาษาอังกฤษ จึงมีความจำเป็นในการเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรมได้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในเทคนิคต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้น การเรียนการสอนโดยการใช้กิจกรรมจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสเข้าถึงเทคนิค หรือหัวใจของการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง พร้อมยังเป็นการเรียนรู้แบบ Play to Learn หรือ เพลิดเพลินการเรียนรู้ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้จดจำอย่างยาวนาน ถาวร กับการฝึกอบรมที่ “เหนือคำบรรยาย”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในระดับต่าง ๆ
2. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
3. เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต

เป้าหมาย
1. เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ทุกระดับชั้น
แผนหลักสูตรในการฝึกอบรม
1. ให้มีความรู้ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นจากการใช้เทคนิคต่าง ๆ
2. ใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
3. ใช้กิจกรรม walk rally

โครงการ สัมมนา ค่าย วิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล

วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาหลักในการเรียนการสอนอีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นการจัดค่ายวิทยาศาสตร์จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนแต่ละระดับชั้น มีความสนใจในวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ โดยการใช้กิจกรรมควบคู่กับกระบวนการเรียนรู้ ที่จะกระตุ้นให้ผู้เข้าค่ายวิทยาศาสตร์มีความรู้ความสามารถมากขึ้น อีกทั้งยังได้รับความสุขและสนุกกับการเรียนรู้จากการใช้กิจกรรมกลุ่ม กับการฝึกอบรมที่ “เหนือคำบรรยาย”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
2. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
3. เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ เช่น คณิตศาสตร์

เป้าหมาย
1. สถานศึกษาทุกระดับชั้นทั้งในและนอกระบบ
ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. นักเรียนมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น
2. นักเรียนมีความรัก และความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์

สถานที่อบรม
ที่ตั้งของสถานศึกษา ค่ายฝึกอบรม รีสอร์ท ทีมีห้องพักพร้อมอุปกรณ์ที่รองรับผู้เข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่ 50-120 คน

แผนหลักสูตรในการฝึกอบรม และ สัมมนา
1. ความสำคัญของวิทยาศาสตร์ในระดับช่วงชั้นต่าง ๆ
2. กิจกรรมกลุ่ม เช่น การละลายพฤติกรรม เกม การอภิปรายกลุ่ม
3. กิจกรรม Walk Rally
4. สร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์

งบประมาณ
ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับการอบรม, สถานที่, กิจกรรมและอุปกรณ์