เราคือใคร

เราก่อตั้ง สถาบันฝึกอบรม เอคซเพิทเทรนนิ่ง แอนด์ ออกะไนท์ซิ่ง จำกัด โดยเกิดจากความผูกพันในความเป็นพี่,เป็นเพื่อน,เป็นน้อง ที่มาจากความรู้สึกดี ๆ ต่อกัน โดยแต่ละคนก็มีความสามารถในการทำงานในแขนงต่าง ๆ จึงนำมารวมกัน เพื่อให้เกิดความแตกต่าง หลาย ๆ ครั้งได้พบปะพูดคุยกับคนที่หลากหลาย จึงทำให้ทีมของเรา มีประสบการณ์มากขึ้น จนกลายเป็นความชำนาญในการ ฝึกอบรม สัมมนา ในเรื่องของความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม ค่ายเยาวชนต่าง ๆ เช่น ค่ายยาเสพติด ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ทำให้บริษัทของราได้คัดกรอง ชักชวน ผู้มีความสามารถเข้ามารวมทีมได้มากขึ้น จึงทำให้ ทีมเรามีความหลากหลายในรูปแบบการฝึกอบรมมากขึ้นเป็นลำดับ จนในที่สุดเราก็สามารถสร้าง  วิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญ และ มีความสามารถที่สูง ดั่งสโลแกนที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่า เหนือคำบรรยาย” ดังนั้นทุกๆกิจกรรมหรือโครงการที่เราได้รับมอบหมายทางเราจะต้องทำให้ทุกๆ กิจกรรม นันทนาการ และ โครงการ นั้นๆให้ เหนือคำบรรยาย ให้ได้

  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission)

เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาคน เน้นคุณธรรมและคุณภาพ ซึ่งเป็นหัวใจหลัก ในการทำงานของทุกองค์กร โดยถือว่า คนสามารถพัฒนาได้โดยไร้ขีดจำกัด เพียงแต่เราเข้าใจในหลักการพัฒนา ซึ่งการใช้กิจกรรมกลุ่ม (Group dynamic) หรือ การสร้างทีม (Team building training) จะเป็นขบวนการฝึกอบรมที่สามารถสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมได้ มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวความคิด ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น อันเป็นหัวใจในการทำงาน เป็นทีมอย่างมีส่วนร่วม และยังสามารถพัฒนาความเป็นผู้นำในองค์กรต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน การทำงานได้อย่างมีความสุข และเพิ่มศักยภาพให้กับผู้นำในองค์กร และผู้ร่วมงานทุกท่าน จนทำให้ทุกคนมีความสุข และสนุกในการทำงาน ส่งเสริมให้องค์กรได้พัฒนาและเพิ่มผลผลิตในด้านต่าง ๆ มากขึ้น