ความภูมิใจ ที่ เหนือคำบรรยาย ของ Expert training

เราสร้าง โครงการ ฝึก อบรม สัมมนา และ กิจกรรม นันทนาการ  เพื่อสร้างพลัง สร้างสรรค์ให้คนรู้คิด กิจกรรม พัฒนาความคิด และ ความคิด พัฒนาพฤติกรรม และ พัฒนาความสำเร็จองค์กร ทุกสิ่งทุกอย่างจึงหลอมรวมกันให้เป็นพลัง และ พัฒนา การ ฝึก อบรม ให้สมดั่งคำว่า เหนือคำบรรยาย

ผลงาน การฝึกอบรม และ สัมมนา

 • บริษัท เซนเจนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เมอริสัน (ประเทศไทย) จำกัด
 • องค์การเภสัชกรรม
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด
 • บริษัท โทดะไปป์ จำกัด
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด สาขาอโศก
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด สาขาลุมพินี
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ บริษัท ARMACELL(ประเทศไทย) จำกัด
 • ค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนเซ็นต์ฟรังค์ ซิสซาเวีย
 • สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี
 • ค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
 • แรลลี่รถยนต์ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
 • แรลลี่รถยนต์ ศิษย์เก่าโรงเรียนสายประสิทธิ์
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ บริษัท ฮอสเดคคอร์ จำกัด
 • กองตรวจโรค สำนักงานสาธารณสุข จ. ราชบุรี
 • บรรยายพิเศษ “การประกันชีวิต” ลูกค้า ธกส.(ทั่วประเทศ)
 • ค่ายธรรมะ วัดบุณยประดิษฐ์ ของสำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
 • กลุ่มสัมพันธ์ คณะผู้ปกครองเครือข่ายระดับปฐมวัย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
 • บรรยายพิเศษ “การพัฒนาเด็ก” ผู้ปกครองเครือข่ายระดับปฐมวัย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
 • ร่วมทำงานวิจัยกับนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ บ้านหนอง กางเขนเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
 • จัดสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 17 รามอินทรา จำกัด
 • ค่ายเยาวชนศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • ค่ายประชาธิปไตย นักศึกษา กศน. กทม. 2
 • ค่ายผู้นำ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
 • ปฐมนิเทศน์ นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
 • ค่ายผู้นำโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา จ.ภูเก็ต
 • ปฐมนิเทศน์ นักศึกษาใหม่ภาคค่ำ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • โครงการรวมใจเป็นหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วิทยาเขตปราจีนบุรี
 • โครงการค่ายผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการจัดการองค์ความรู้ PMAQ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง
 • โครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม นักศึกษามหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์
 • ค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษก จ.สุพรรณบุรี
 • ค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษา นักเรียนพยาบาล ศิริราช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โครงการวิจัย “ความเป็นผู้นำของนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร” กองบัญชาการกองทัพไทย
 • โครงการพัฒนา คุณธรรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ อบต.ทุ่งครี จ. สุพรรณบุรี
 • โครงการ พัฒนาความเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีม มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ศูนย์นครนายก
 • กีฬา ฮาเฮ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • ค่ายผู้นำโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
 • ค่ายผู้นำโรงเรียนปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร
 • ค่ายคณิตศาสตร์ ครู กทม ระดับประถมศึกษา
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายลูกจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กิจกรรมกลุ่ม บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีคอล จำกัด
 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพและภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี
 •  โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ของหน่ายงานคลังจังหวัดนครปฐม 24 – 25 มิถุนายน 2553
 • โครงการพัฒนาบุคคลากร บริษัท ปิโตพลัส เคมีคอล จำกัด
 • โครงการพัฒนาบุคคลากร บริษัท เจ็ทเซ็น แอนด์ เจ็สเซน คอมมิวนูเคชั่น จำกัด
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้นำการบริหารงาน แบบบูรณาการ จังหวัดอุทัยธานี
 •  โครงการปฐมนิเทศน์และสร้างค่านิยมองค์กร นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน และเสริมสร้างคุณะรรม จริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน    สำนักที่ดิน จังหวัดนครปฐม
 • โครงการเพิ่มสมรรถนะภาพการปฏิบัติงานของครู กศน จังหวัดนครปฐม
 •  การอบรมคณะกรรมการศูนย์เยาวชนและคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 29 มิถุนายน 2552
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม” สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี
 •  โครงการ จนท.สำนักงาน จ.อ่างทอง ที่ชลพฤกษ์รีสอร์ท
 • โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำเยาวชน ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 •  โครงการกิจกรรมผสานรัก ประสานสามัคคี ภักดีองค์กร ครั้งที่ 3 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (U-MDC)    มหาวิทยาลัยทักษิณ 1-3 กันยายน 2552
 •  โครงการ จนท.และข้าราชการ รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 • โครงการ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จ.นครปฐม และสุพรรณบุรี
 •  โครงการพัฒนาศักยภาพ จนท.อบต. โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี
 • บรรยายพิเศษเองความเป็นผู้นำโครงการคนดีศรีสุพรรณ ณ.ทุ่งดินดำรีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี
 •  กิจกรรมสายลูกจ้าง คณะพยาบาลศิริราช ม.มหิดล ครั้งที่ 1 วันที่ 31-1 ก.พ. 2552 สถานที่ เอกไพลินรีสอร์ท กาญจนบุรี
 • กิจกรรมการทำ OD และการจัดกีฬาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2 จ.นครนายก
 • กิจกรรมการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างค่านิยมจังหวัด นครปฐม สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม
 • โครงการสร้างฝันสร้างไฟร่วมใจให้เป็นหนึ่ง ฝ่าย 40 คุณธนารัตน์ ขำดี บ.ไทยประกันชีวิต สาขาอโศ
 • กิจกรรมโครงการสร้างเพิ่มสุขภาพใจวัยรุ่น (ระยะ2) โดย ดร.สุจิตรา นิลโรจน์ และ คุณวราพร บุญประเสริฐ จ.สุพรรณบุรี
 •  กิจกรรมผสานรัก ประสานสามัคคี ภักดีองค์กร ครั้งที่ 2 (กีฬาสี) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (U-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ 13 มกราคม 2553
 • อบรมหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักศึกษา กศ.บป กลุ่ม51 รุ่น01 มรภ.ธนบุรี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553
 • บรรยายพิเศษเรื่องความเป็นผู้นำและจรยธรรม ให้นักศึกษา กศ.บป มรภ.ธน ศูนย์บางปลา จ.สมุทรปราการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553
 • กิจกรรมบริษัท เจ็ทเซ็น แอนด์ เจ็สเซน คอมมิวนูเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 2 วันที่ 29-30 มกราคม 2553 สถานที่ สระมะนาวรีสอร์ท จ.นครนายก ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • กิจกรรมสายลูกจ้าง คณะพยาบาลศิริราช ม.มหิดล ครั้งที่ 2 วันที่ 20-21 มีนาคม 2553 สถานที่ การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา
 • กิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมของครู กศน. วันที่ 23 มีนาคม 2553 ที่ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม
 •  กิจกรรมค่ายพัฒนาเยาวชนต้นแบบ อบต.ปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช วันที่ 6-8 เมษายน 2553 ที่วนอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี
 • กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ร่วมกับอาจารย์นัส จั่นแย้ม วันที่ 30 เมษายน 2553 – 4 พฤษภาคม 2553 ณ.โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา จ.ภูเก็ต
 • กิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมของนักศึกษา กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ศูนย์บางปลา-บางพลี วันที่ 9 พฤษภาคม 2553
 • กิจกรรมโครงการพัฒนาความรู้และสร้างเจคคติที่ดีของนักศึกษา กศน.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวน 400 คน   วันอาทิตย์ที่16 พฤษภาคม.2553
 • โครงการ  “การกำหนดแผนและกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน ปี 54” ของเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย     ณ ภูม่านเมฆรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 4-5 กันยายน 2553
 • กิจกรรม “ค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ ต่อต้านยาเสพติด” ของ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ระดับชั้น ปวช.-ปวส. จำนวน 90 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วันที่ 6 กันยายน 2553
 • โครงการ “วิทยาศาสตร์น่ารู้และคณิตคิดสร้างสรรค์” ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 100 คน โรงเรียนบ่อกรุวิทยา วันที่ 10 กันยายน 2553
 • กิจกรรม “โครงการพัฒนาการทำงานเป็นทีม” ของ นักศึกษา กศบป. มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  วันที่ 19 กันยายน 2553
 • กิจกรรม “โครงการ การฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ระบอบประชาธิไตย ” ของ ครู ศรช. เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร กศน.นครปฐม ห้องประชุม หอสมุดประชาชน วัดไร่ขิง วันที่ 23-24 กันยายน 2553
 • กิจกรรม “ร่วมใจให้เป็นหนึ่ง คนไทยประกันชีวิต” ของ ไทยประกันชีวิต สาขาอโศก ฝ่าย คุณธนารัตน์ ขำดี ณ สนามกอล์ฟ รอยัลเกมส์ วันที่ 2-3 ตุลาคม  2553
 • บรรยายพิเศษ เรื่อง”การปรับตัวของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน ของบุตร หลาน” นักเรียนนายร้อย จปร. รุ่น 31 ณ โรงแรมรีเจนท์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 24 ตุลาคม 2553
 • กิจกรรม “สร้างไฟ สร้างฝัน คนไทยประกันชีวิต” ของ ไทยประกันชีวิตสาย 6 สาขาอโศก  คุณอุเทน   ณ รอยัลฮิลล์ จ.นครนายก วันที่ 24-25 ตุลาคม2553
 • กิจกรรม “โครงการ ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วม” ของนักศึกษา กศ บป.มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ศูนย์การศึกษาบ้านแขก วันที่ 31 ตุลาคม 2553
 • กิจกรรม “โครงการ การพัฒนาบุคลากรและการทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วม” บริษัท เฟรทลิงค์ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 20 ท่าน ณ จันทรารีสอร์ท จ.นครนายก วันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2553
 •  กิจกรรม “โครงการ ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วม” ของ UMDC มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 80 คน ณ บ้านทะเลหมอก จ.ปราจีนบุรี  วันที่ 23-24 ธันวาคม  2553
 • กิจกรรม “รวมใจ คนไทยประกันชีวิต” ของ ไทยประกันชีวิต สาขานครราชสีมา ฝ่ายคุณกัญชลี จำนวน 80 คน ที่ วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 25-26 ธันวาคม  2553
 • วิชาภาวะผู้นำ ภาค กศ.บป.สป52/15ศูนย์สมุทรปราการจำนวน30ท่านวันที่22-23มี.ค.54
 • สัมมนาหัวข้อการทำงานอ่างมีประสิทธิ์ภาพ ราชภัฎธนบุรี ศูนย์อิมพลีเรียลสำโรง 50คน วันที่ 6มี.ค 54 อิมพลีเรียลสำโรง
 • โครงการการทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วมของคณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษานครปฐม จำนวน90ท่าน วันที่28-29มี.ค54 ณ.เพชรริมธารรีสอร์ท เพชรบุรี
 • ค่ายเยาวชน อบต.นนทรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน90ท่าน วันที่ 22-24เม.ย.54 จ.ระยอง
 • โครงการพัฒนาเยาวชน อบต.หัวเขา สุพรรณบุรี จำนวน100ท่าน ณ.ค่ายสุรสิงหนารถ พัน ร.7 นย.วันที่ 5-7 พ.ค.54 จ.ระยอง
 • โครงการเยาวชนต้นแบบ อบต.ปากน้ำ จ.สุพรรณบุรี จำนวน 60 ท่าน  ในวันที่ 5-7 พ.ค.54 ณ.ค่ายสุรสิงหนารถ จ.ระยอง
 • โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วมผู้บริหาร สายการตลาดภูมิภาค 2 สายเสวก เดชจินดา บ.ไทยประกันชีวิต จำกัด พ-พฤ ที่11-12 พ.ค.54 ณ.ทรัพย์ไพรวัลย์รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก
 • โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาภาค กศ.บป.มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์วิทยาเขตสระแก้ว  จ.สระแก้ว จำนวน 600 ท่าน  ในวันที่ 14-15 พ.ค.54 ณ.หอประชุมวิทยาเขต จ.สระแก้ว
 • โครงการพัฒนาการเป็นวิทยากรฝึกอบรมมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการทหารนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์  จ.นราธิวาส จำนวน 60 ท่าน  ในวันที่ 25- พ.ค.54 ณ.สโมสรค่ายจุฬาภรณ์ จ.นราธิวาส
 • โครงการการพัฒนาการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของครูระดับประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส  3เขตการศึกษา จำนวน 120 ท่าน ในวันที่ 27-28 พ.ค. 2554 ณ.โรงแรมเก็นตี้ง จ.นราธิวาส
 • โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  จ.สงขลา จำนวน 200 ท่าน  ในวันที่ 29 พ.ค.54 ณ.หอประชุมวิทยาเขต จ.สงขลา
 • โครงการพัฒนาแกนนำนักศึกษาวิทยากรและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 30-31 พ.ค.54
 • โครงการการทำงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพในสถานที่ๆทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ของ สสจ.ราชบุรี จำนวน 60 ท่าน ณ.บ้านกรูดอาเคเดียรีสอร์ทแอนด์สปา บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่  1-3 มิ.ย.54
 • โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมรับน้อง นศ.ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศูนย์ราชบุรี วันที่ 25-26 มิ.ย.54
 • โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การขาย  ไทยประกันชีวิตฝ่ายสุชาดา สาขาอโศก จำนวน 70คน วันที่ 17-19 ก.ค.54 ณ.ฟาวเท็นฮิว อ.ปากช่อง จ.นครราชสิมา
 • โครงการสัมมนาคณะกรรมการชุมขนเชิงปฎิบัติการ เทศบาลสงขลา จำนวน 2 รุ่นๆละ 150ท่าน รุ่น 1 ในวันที่ 28-29 ก.ค. 54 และ รุ่น 2 ในวันที่ 2-3ส.ค.54 ณ ภูต้นน้ำริสอร์ท จ.สตูล
 • โครงการกลุ่มสัมพันธ์เพื่อนพ้องน้องพี่ umdc สงขลา จำนวน250ท่าน ในวันที่ 31 ก.ค.54 ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา
 • สัมมนาเรื่องผู้นำของสหภาพการรถไฟที่สวนสัตว์นครราชสีมาในวันที่ 8 ส.ค.54
 • โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วมผู้บริหาร สายการตลาดนครหลวง6 สายอุเทน  บ.ไทยประกันชีวิต จำกัด พ-พฤ ที่20-21 ส.ค.54 ณ.สนามกอล์ฟโรยัลฮิวรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 • โครงการอบรมตัวแทนคุณภาพสายการตลาดนครหลวง 6.สาขาอโศก ณ.โรงแรมไมค์การ์เดน พัทยา จ.ชลบุรี จำนวน 60 ท่าน ในวันที่ 24-25 ก.ย.54
 •  กิจกรรมกลุ่มและกีฬา นศ.ป.โท สหวิยาการเพื่อการพัฒนา cid มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ปทุมธานี จำนวน 300ท่าน 1-2 ตุ.ค.54
 • โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมในระดับหน่วย ฝ่าย 11คุณสุชาดา ไทยประกันชีวิตสาขาอโศก จำนวน 130 ท่าน ในวันที่ 9-10ต.ค.54 ณ.ฟาร์ว เทินทรีรีสอร์ท ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 •  โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วมผู้บริหาร สายการตลาดภูมิภาค 2 สายเสวก เดชจินดา บ.ไทยประกันชีวิต จำกัด จ-อ. ที่15-16 ต.ค.54 ณ.กัสซัน กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน
 • car rally กฐินสามัคคี umdc ศูนย์สงขลา วันที่ 29-30 ต.ค.54  จำนวน 100 ท่าน ณ.วัดคลองแดน ต.รามแก้ว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
 • โครงการครอบครัวสัมพันธ์ อบต.เกาะแต๋ว จ.สงขลา จำนวน 30 ครอบครัวในวันที่ 26-27 พ.ย.54 ณ.หาดแก้วรีสอร์ท จ.สงขลา
 • แรลรี่รถยนต์ฝ่ายกัญชุลี วัฒนกุล ฝ่ายภูมิภาค 34 ไทยประกันนครราชสีมา วันที่ 10-11ธ.ค.54 จำนวน 100 ท่าน ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง นครราชสีมา
 • โครงการพัฒนาศักย์ภาพหน่วยเตรียมศูนย์ ฝ่ายสุวรรณ์ คุ้มอิน สาขาพิษนุโลก จำนวน 100 ท่าน ในวันที่ 10-11 มี.ค.55 และ15-16ก.ย.55
 • กิจกรรมโครงการกลุ่มและกีฬา นศ.ป.โท สหวิยาการเพื่อการพัฒนา cid มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ปทุมธานี จำนวน 300ท่าน 1-2 ต.ค.54
 • กิจกรรมโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมในระดับหน่วย ฝ่าย 11คุณสุชาดา ไทยประกันชีวิตสาขาอโศก จำนวน 130 ท่าน ในวันที่ 9-10ต.ค.54 ณ.ฟาร์ว เทินทรีรีสอร์ท ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 •  กิจกรรมโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วมผู้บริหาร สายการตลาดภูมิภาค 2 สายเสวก เดชจินดา บ.ไทยประกันชีวิต จำกัด จ-อ. ที่15-16 ต.ค.54 ณ.กัสซัน กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน
 • กิจกรรมโครงการ car rally กฐินสามัคคี umdc ศูนย์สงขลา วันที่ 29-30 ต.ค.54  จำนวน 100 ท่าน ณ.วัดคลองแดน ต.รามแก้ว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
 • กิจกรรมโครงการครอบครัวสัมพันธ์ อบต.เกาะแต้ว จ.สงขลา จำนวน 30 ครอบครัวในวันที่ 26-27 พ.ย. 54 ณ.หาดแก้วรีสอร์ท จ.สงขลา
 • กิจกรรมโครงการแรลรี่รถยนต์ฝ่ายกัญชุลี วัฒนกุล ฝ่ายภูมิภาค 34 ไทยประกันนครราชสีมา วันที่ 10-11 ธ.ค. 54 จำนวน 100 ท่าน ฟาร์วเทินทร์รีสอร์ท อำเภอปากช่อง นครราชสีมา
 • กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อบต.เสม็ดใต้ จำนวน 60 ท่าน ณ เขาแผงม้ารีสอร์ท จ.นครราชสีมา วันที่ 14-15 มกราคม 55
 • กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานและพัฒนาประสิทธิภาพ อสม อบต.เสม็ดใต้ จ.ฉะเชิงเทรา ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 17-19 ก.พ.55
 • กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยเตรียมศูนย์ สายสุวรรณ์ คุ้มอิน ผู้จัดการสายภูมิภาค 7 จำนวน 100 ท่าน ในวันที่ 10-11 มี.ค. 55
 • โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้วยการใช้กิจกรรมกลุ่มของ นศ.ปริญาตรีท้องถิ่น umdc ม.ทักษิณ จ.สงขลา จำนวน 78 ท่านในวันที่ 22 เมษายน.2555 หอประชุม ม.ทักษิณ
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยและทัศนศึกษา ณ.หอประชุมกองทัพเรือและล่องเรืออังศนาสู่เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ของเทศบาลเมืองลัดหลวง จ.สมุทรปราการ 5 รุ่นๆละ 250ท่าน ในวันที่18-22 เมษายน 2555
 • โครงการสัมมนาฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 100 ท่่าน ในวันที่ 27 เมษายน 55 ณ.เมธาวลัย ขะอำ จ.เพชรบุรี
 •  โครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครเขตจตุจักร 20 / 24 / 27 เมษายน. 2555 และ 1/4/13 พ.ค. 2555 จำนวน 50 คน/รุ่น ณ.สำนักงานเขตโดยพัฒนาชุมชนกทมและบริษัทเอซคเพิทเทรนนิ่งแอนด์ออกาไนซ์ซิ่งจำกัด
 • โครงการครอบครัวสัมพันธ์ อบต. หัวเขา จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 80 ท่าน วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2555 ณ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 •  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการ หลักสูตรการบริการประชาชน  จำนวน 100 ท่าน วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2555 ณ วิทยาลัยพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 40 ท่าน ในวันที่ 19-20 พ.ค.55 จ.สตูล
 • โครงการการให้บริการอย่างประทับใจของเจ้าหน้าที่ หอประชุมกองทัพเรือ จำนวน 80 ท่าน ในวันที่ 22-24 พ.ค.55 ณ.หอประชุมกองทัพเรือ กทม.
 • โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำระดับกลางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำนวน 20 นาย ในวันที่ 29 พ.ค. 55 และ 2 มิ.ย. 55 ณ กองพันลาดตระเวน จ.ชลบุรี
 • โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จำนวน 1000 คน ณ วิทยาเขตสมุทรปราการ ในวันที่ 1และ 3 มิ.ย. 55 บางปลา จ.สมุทรปราการ
 • โครงการทำแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของเจ้าหน้าที่และชุมชนเทศบาลกำแพงเพชร จ.สงขลา จำนวน 90 ท่าน โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราฎษธานี ในวันที่ 16 – 17 มิ.ย. 55
 • โครงการทำแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของเจ้าหน้าที่และชุมชนเทศบาลกำแพงเพชร จ.สงขลา จำนวน 90 ท่าน โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราฎษธานี ในวันที่ 16 – 17 มิ.ย. 55
 •  โครงการพัฒนาศักยภาพและการทำงานเป็นทีม ของกรมการเงินทหารเรือ จำนวน 120 นาย ในวันที่19-20 ก.ค.55 ณ.วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
 • โครงการเสริมทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วม ของผู้บริหาร จ.ราชบุรี จำนวน 50 ท่าน ในวันที่ 19-21 ก.ค.55 ณ.โรงแรมแกนด์ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • โครการนันทนาการและมวลชนสัมพันธ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาวุธ กองทัพบก ห้องประชุม จำนวน 180 ท่าน จ.ลพบุรี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2555
 • โครงการรวมพลังนิสิต นักศึกษาไทย เอาชนะยาเสพติด 80 สถาบัน โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นแก่นนำ จำนวน 320 คน ในวันที่ 12-14 กันยายน 55 ณ.เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • โครงการครอบครัวสัมพันธ์เทศบาลเกาะแต๋วรอบ 2 จำนวน 40 ครอบครัว ในวันที่ 29-30 กันยายน 55 ณ. จ.สงขลา
 • กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยเตรียมศูนย์ สายสุวรรณ์ คุ้มอิน ผู้จัดการสายภูมิภาค 7 จำนวน 100 ท่าน ในวันที่ 15-16 ก.ย. 2555
 •  โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จำนวน 4 รุ่นๆ ล่ะ 100 ท่าน ในวันที่ 13-15 พ.ย.55  และ 20-22 พ .ย. 55 และ 27-29 พ.ย. 55 และ 11-13 ธ.ค. 55 ณ.ไร่อุษาวดี รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ อสม.รพ.สต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จำนวน 80 ท่าน ในวันที่ 23 พ.ย. 55 ณ. หอประชุม สนง.สาธารณสุข อ.เดิมบางฯ จ.สุพรรณบุรี
 • โครงการพัฒนาศักยภาพและการทำงานเป็นทีม ของเจ้าหน้าที่ สนง.จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 60 ท่าน ในวันที่ 3-4 พ.ย.55 ณ. สวนผึ้งคันทรี ฮิลล์ รีสอร์ท จ.ราชบุรี
 • โครงการฝึกอบรมผู้นำกับการทำงานเป็๋นทีมอย่างมีส่วนร่วมของหัวหน้างาน บริษัทพาโตเคมีคอล มหาชน จำกัด จำนวน 50 ท่าน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน.55 ณ.ห้องประชุมบริษัท จ.สมุทรปราการ
 • โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของเทศบาลคลองแงะ ของท่าน นายกสุวัฒน์ เลิศจิตธรรม จ.สงขลา ในวันที่ 16-17 พ.ย.55 จำนวน 140 ท่าน ณ. มทร.ศรีวิชัย จ.ตรัง
 • โครงการ”พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วมของ” อบต.โพรงอากาศ จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 60 ท่าน ในวันที่ 13-15 ม.ค.56 ณ ไร่ภูธารา วังน้ำเชียว จ.นครราชสีมา
 • โครงการเสริมประสิทธิภาพและศึกษาดูงานด้าน.อสมและอผส. อบต.เสม็ตใต้” จำนวน 100 ท่าน ในวันที่ 23-25 ม.ค. 56 ณ.ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์
 • โครงการพัฒนาความสามารถหน่วย” ฝ่าย.11 คุณสุชาดา สาขาอโศกจำนวน 80 ท่าน ในวันที่9-10 ก.พ. 56 ณ.เดอะไพร์ จ.ปทุมธานีทำงานเหรอวันนี้สาขาอโศก บ.ไทยประกันชิวิต
 • โครงการการทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยข้าวโพดและข้าวฟางแห่งชาติ” จำนวน 200 ท่าน ในวันที่ 6-7 มี.ค. 56 ห้องประชุมสำนักงาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 • โครงการการจัดสัมมนาของนักศึกษาวิทยาลัยการอาาชีพบำเน็จณรงค์ ศูนย์การเรียนบางไผ่ ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2556 จำนวน 80 ท่าน ณ.ภูสิงห์ริสอร์ท สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • โครงการศึกษาดูงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ อสม.สะเดา จ.สงขลา จำนวน 180 ท่าน ณ โรงพยาบาลหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 24-28 มี.ค.56
 •  โครงการค่ายพักแรมสมาชิกศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2  จำนวน 220 คน ในวันที่18-19 พ.ค.56 ณ.กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • โครงการปฐมนิเทศน์นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ จำนวน 180 ท่าน ณ.โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 56 ณ.ห้องอบรมโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ เขต.จตุจักร กทม.
 • การบรรยายพิเศษเรื่อง”การทำงานอย่างมีความสุขในระหว่างการทำงานและชีวิตหลังการเกษียณงาน” ของสมาชีกสหภาพแรงงานฮอนด้า ในวันที่ 24 พฤษภาคม 56 ณ.ลีลาวลัยรีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายาในวันที่ 29-31 พ.ค. 56 จำนวน 350 ท่าน ณ.ค่ายหลวงบ้านไร่ จ.ราชบุรี.
 • โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มสงเสริมสหกรณ์การเกษตร อำเภอนางรอง” จำนวน 100 ท่าน ในวันที่ 7-9 มิถุนายน 56 ณ.โรงแรมยูนิโก แกรนด์ ซานดารา ชะอำ จ.เพชรบุรี
 • โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำโรงเรียนปัญญาวรคุณ 6-7 ก.ค.56 จำนวน 100 คน ณ.หอประชุมโรงเรียน กรุงเทพฯ
 • โครงการฝึกอบรมรู้เท่ากันและป้องกันโรคเอดส์ของเยาชนเทศบาลตำบลกระจับ จำนวน 90 คน ในวันที่ 26 ก.ค.56 ห้องประชุมโรงเรียนวัดจันทราราม อ.บ้านโปร่ง จ.ราชบุรี
 • โครงการพัฒนาบุคคลากรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 9  “เป็นตำรวจฝ่ายอำนวยการอย่างมืออาชีพ” ในวันที่ 2-3 สิงหาคม.2556 จำนวน 80 นาย ณ.โรงแรมดี วารี จอมเทียน บิช พัทยา จ.ชลบุรี
 • โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำนักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยา จำนวน 80 คน ในวันที่15-17 สิงหาคม 56 ณ.หอประชุมโรเรียนสากเหล็ก จ.พิจิตร อ
 • โครงการทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วม ของสำนักงานจังหวัดราชบุรี จำนวน 40 ท่าน ในวันที่ 5-7 ก.ย.56 ณ.เกาะช้าง จ.ตราด
 • โครงการพัฒนาผู้ให้การปรึกษาผู้ป่วยเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยง และการประเมินคุณภาพการให้บริการการให้คำปรึกษาในคลินิคเอกชน เขตกทม ของวิทยาลับโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จำนวน 50 ท่าน ในวันที่ 21-22 ก.ย.56 ณ.ชาติชายรีสอร์ท จ.นครนายก
 •  โครงการสัมนาจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนขบวนรถ ในหัวข้อ ภาพลักษณ์ดี มีวินัย ใส่ใจบริการ เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 100 ท่าน ในวันที่ 23-24 ก.ย.56 ณ.โรงแรมซีบีท พัทยา จ.ชลบุรี
 • โครงการฝึกอบรมมนุษย์สัมพันธ์กับความสำเร็จในการทำงานขององค์กรยุคใหม่” บริาษัทพาโตเคมีอุตสาหกรรม(มหาชน) จำวนว 40 ท่าน ในวันที่ 1 คุลาคม 56 ณ.ห้องประชุมบริษัท นิคมอตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ.
 • โครงการอบรมศักยภาพผู้นำชุมชนเขตจตุจักร ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมฃุมชนเพื่่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” จำนวน 350 ท่าน ในวันที่ 12-13 ต.ค.56 ณ.โรงแรม เอเชียพัทยา จ.ชลบุรี
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กับการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของ AIG CFG จำนวน 80 ท่าน วันที่ 10 พ.ย.56 ณ.โรงแรมดิวารีจอมเทียน จ.ชลบุรี
 • กิจกรรมกลุ่มกับการพัฒนาความคิดพิชิตเป้าหมาย บริษัท Ericsson ประเทศไทย จำนวน 200 ท่าน วันที่ 15-16 พ.ย.56 ณ.โรงแรมดิวารีจอมเทียน จ.ชลบุรี
 • โครงการสัมมนาศูนย์การขายฝ่าย.11 คุณสุชาดา บุตรธนู สาขาอโศก บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด  จำนวน 60 ท่าน วันที่ 23-24 พ.ย.56 ณ.กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก สัตหีบ จ.ชลบุรี.
 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนเขตจตุจักร ของการแคหะแห่งชาติ จาก งป.สส.สก.สข.เชตจตุจักร”จำนวน 12 รุ่นๆละ 350 ท่าน ในวันที่ 7-8 ธ.ค. 56 ที่โรงแรมพลาคลิฟบิช จ.ระยอง
 • โครงการทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วม บจ.ปิโตพลัส เคมีคอล จำนวน 50 ท่าน ในวันที่ 20-21 ธ.ค. 2556  ณ.อนันตรารีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
 • โครงการเสริมเสริมศักยภาพผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองคอหงส์ จ.สงขลา จำนวน 420 ท่าน ในวันที่ 22 ธ.ค.56 ณ.โรงแรมบุรีศรภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกะปิ จจำนวน 170 ท่าน ในวันที่ 25-26 มกราคม 57  ณ.โรงแรมภูเขางาม จ.นครนายก
 • “บรรยาย หน้าที่และความรับผิดชอบ ของข้าราชการไทยยุคปัจจุบัน” ของ อบต.เสม็ตใต้ จำนวน 60 ท่าน วันที่ 23 ม.ค. 57 ห้องประชุม อบต.เสม็ตใต้ จ.ฉะเชิงเทรา.
 • “บรรยาย การทำงานอย่างมีความสุขและสนุกกับการทำงาน” นักศึกษาภาคพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี บ้านแขก วันที่ 26 ม.ค. 57 ห้องประชุมอาคาร1ชั้น15 บ้านแขก กทม.
 • “กิจกรรมการเรียนรู้นักศึกษา กศน.จังหวัดนครปฐม” จำนวน 400 คน ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ.โรงแรมเวล จ.นครปฐม
 • “เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ”  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 150 ท่าน วันที่ 20 มี.ค. 57 หอประชุมคณะ จ.สงขลา.
 • “โครงการมนุษย์สัมพันธ์และโครงการจิตวิทยาในการทำงานฝ่ายโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย” จำนวน 100 ท่าน ในวันที่ 24-25 มีนาคม 57 ณ.โรงแรมซิตี้บิช หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์.
 • บรรยายพิเศษ “เรื่องความคิดเชิงบวกกับการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของทีมงานสายการตลาดภูมิภาค1.คุณสะสม แสงสิน” ในวันที่ 5 มี.ค.57 ณ.โรงแรมเวล จ.นครปฐม.
 • “โครงการพัฒนาศักยภาพฝ่ายการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทย” จำนวน 100 ท่าน ในวันที่ 14 มีนาคม 57 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • โครงการ “เตรียมหัวหน้าศูนย์การเพื่อเป็นผู้จัดการภาค สายการตล่ดภูมิภาค 1.สายสะสม แสงสิน” จำนวน 60 ท่าน ในวันที่ 25-26 มีนาคม.57 ชวัลรีสอร์ท อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
 • 19 พ.ค..57 การเคหะแห่งชาติ ผู้นำฃุมฃน 350 ท่าน เมาเทนวิว เขาใหญ่ นครราชสีมา.
 • 21 พ.ค..57 การเคหะแห่งชาติ ผู้นำฃุมฃน 350 ท่าน ราชศุภมิตร กาญจนบุรี.
 • 23 พ.ค.57การเคหะแห่งชาติ ผู้นำฃุมฃน 350 ท่าน โรงแรมเอเชีย พัทยา จ.ฃลบุรี.
 • 23 พ.ค.57 ฝ่ายพัสดุการรถไฟแห่งประเทศไทย 100 ท่าน ณ.อิงธารริสอร์ท จ.นครนายก.
 • 24 พ.ค.57 การเคหะแห่งชาติ ผู้นำฃุมฃน 350 ท่าน  ณ.โรงแรมราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี.
 • 25 พ.ค.57 การเคหะแห่งชาติ ผู้นำฃุมฃน 350 ท่าน เมาเทนวิว เขาใหญ่ นครราชสีมา.
 • 25 พ.ค.57 ปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพฯ.
 • 27 พ.ค.57 การเคหะแห่งชาติ ผู้นำฃุมฃน 350 ท่าน โรงแรมราฃศุภมิตร จ.กาญจนบุรี.
 • 2 มิ.ย.57 การเคหะแห่งชาติ ผู้นำฃุมฃน 350 ท่าน ล่องเรือ กรุงเทพ-อยุธยา.
 • 4 มิ.ย.57 การเคหะแห่งชาติ ผู้นำฃุมฃน 350 ท่าน ล่องเรือ กรุงเทพ-อยุธยา.
 • 21-22 มิ.ย.57 โครงการอบรม “การทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วมสหภาพฮอนด้า” จำนวน 100 ท่าน สวนนงนุช จ.ฃลบุรี.
 • โครงการบริการด้วยหัวใจ ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย วันที่ 6-7 สิงหาคม จำนวน 100 ท่าน โรงแรมรายาแกรนด์ จ.นคราชสีมา
 • โครงการ สป. สร้างทีม สร้างสรรค์ สร้างสุข ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 27-29 สิงหาคม 2557 2-4 กันยายน.2557 10-12 สิงหาคม.2557 ณ.โรงแรม full man พัทยา จ.ฃลบุรี.
 • บรรยายพิเศษสตรีกับความเป็นผู้นำในยุคปัจจุบัน ของกลุ่มสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 250 ท่าน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
 • โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการเพื่อนำสู่การบริการที่ดี ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไทรโยค จำนวน 130 ท่านในวันที่ 21-22 สิงหาคม ณ.โรงพยาบาลไทรโยค จ.กาญจนบุรี.
 • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยพนักงานขับรถจักร(ช่างเครื่อง) จำนวน 250 ท่าน ในวันที่ 18-19 กันยายน 2557 ณ.โรยัลฮิวล์ จ.นครนายก.
 • โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐระดับปฎิบัติการ(ส่วนภูมิภาค)รุ่น.6 จำนวน 50 ท่าน ในวันที่ 15-16 ธนวาคม 2557 ณ.ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคลังเขต.7 จ.นครปฐม.
 • หลักสูตรเพิ่มศักยภาพพนักงานรถจักร Step.1 เสริมสร้างวิทยากรประจำเขตแขวง จำนวน 50 ท่าน ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2557 ณ.ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟฯ จตุจักร กทม.
 • “โครงการ การทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วรนร่วม”ของคณะผู้บรหารและเจ้าหน้าที่ อบต.เสม็ตใต้ จำนวน 50 ท่าน วันที่ 13-15 ก.พ.58 เกาะเสม็ด จ.ระยอง.
 • สัมมนา “การใช้ชีวิตหลังเกษียณของเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย” จำนวน 200 ท่าน วันที่ 25-27 ก.พ.58 ณ. อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก
 •  กิจกรรมสัมนาเชิงปฏิบัติการพนักงานรถจักรก้าวไกลใส่ใจค้นคว้า มุ่งมั่นพัฒนา ศึกษาเทคโนโลยี 24-25 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
 • “โครงการการบริการด้วยหัวใจของฝ่ายรักษาความปลอดภัยธนาคารแห่งประเทศไทย” จำนวน 40 ท่าน ในวันที่14 และ 21 มิถุยายน 2558  ณ.ห้อง Simulator อาคาร.9 ชั้น.5 ธนาคารแห่งประเทศไทย กทม..
 • “โครงการบริการวิชาการเรื่องขยะกับสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ” จำนวน 100 ท่าน ในวันที่ 17-19 มิ.ย 58 ณ.โรงเรียนบ้านเกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก.
 • “โครงการบริการวิชาการเรื่องขยะกับสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ” จำนวน 100 ท่าน ในวันที่ 29-30 มิ.ย 58 ณ.โรงเรียนร่มเกล้า  อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว.
 • “โครงการสร้างสานสัมพันธ์และนันทนาการกลุ่มเพื่อนผู้พัน” จำนวน 100 ท่าน ในวันที่ 18 ก.ค.58 ณ.สวนสนประดิพัท จ.ประจวบคิรีขันธ์.
 •  โครงการอบรมเพื่อนสมาชิก สกจ. เกษียณ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำวนวน 200 ท่าน ในวันที่ 25-26 ก.ค.58 ณ.อิงธารริสอร์ท จ.นครนายก
 • “โครงการอาชีวะรุ่นใหม่ใส่ใจสังคม” จำนวน 300 คน บรรยายวันที่  25 เม.ย.58 ณ.ค่ายเจษฎาราชเจ้า กองพลนาวิิกโยธิน สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • “โครงการค่ายผู้นำและนักฟูตบอลอาชีพโรงเรียนสาระวิทยา” จำนวน 40 ท่าน ในวันที่ 22-24 พ.ค.58 ณ.กองร้อยบังคบการและบริการ กรม ร.1 รอ. ค่ายเจษฏาราชเจ้า กองพลนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ฃลบุรี
 • “โครงการการบริการด้วยหัวใจของฝ่ายรักษาความปลอดภัยธนาคารแห่งประเทศไทย” จำนวน 40 ท่าน ในวันที่14 และ 21 มิถุยายน 2558  ณ.ห้อง Simulator อาคาร.9 ชั้น.5 ธนาคารแห่งประเทศไทย กทม..
 • “โครงการบริการวิชาการเรื่องขยะกับสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ” จำนวน 100 ท่าน ในวันที่ 17-19 มิ.ย 58 ณ.โรงเรียนบ้านเกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก.
 • “โครงการบริการวิชาการเรื่องขยะกับสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ” จำนวน 100 ท่าน ในวันที่ 29-30 มิ.ย 58 ณ.โรงเรียนร่มเกล้า  อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว.
 • “โครงการสร้างสานสัมพันธ์และนันทนาการกลุ่มเพื่อนผู้พัน” จำนวน 100 ท่าน ในวันที่ 18 ก.ค.58 ณ.สวนสนประดิพัท จ.ประจวบคิรีขันธ์.
 • “โครงการอบรมเพื่อนสมาชิก สจจ.เกษียณ ปี 25” ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำวนวน 200 ท่าน ในวันที่ 25-26 ก.ค.58 ณ.อิงธารริสอร์ท จ.นครนายก
 • โครงการ “สัมมนาสมาชิกใหม่สหกรณ์เครดิตยูเนียน ฮอนด้า แห่งประเทศไทย” จำนวน 120 ท่าน ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 58 ณ.ภูสักธารารีสอร์ท จ.นครนายก
 • โครงการ “รวมใจเป็นหนึ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” จำนวน 400 ท่าน ในวันที่ 14-16 สิงหาคม 58 ณ.โรงยิมมทร. ศาลายา จ.นครปฐม
 • โครงการ “พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี มุ่งบริการด้านแรงงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน” จำนวน 130 ท่าน ในวันที่ 28-30 สิงหาคม ณ.หาดแก้วรีสอร์ท จ.สงขลา
 • โครงการ “ศึกษาดูงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และแกนนำชุมชน เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง” จำนวน 80 ท่าน ในวันที่3-4 กันยายน 58 ณ.บ้านริมแคว แพริมน้ำ จ.กาญจนบุรี
 • “โครงการสัมมนาพัฒนาแรงงานนอกระบบ จังหวัดปัตตานี” จำนวน 50 ท่าน ในวันที่ 8-9 กันยายน 2558 ณ.หาดแก้วรีสอร์ท จ.สงขลา
 • “โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ทบทวนผลงานและแนวทางการปฏิบัติงาน การบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2558” จำนวน 200 ท่าน ในวันที่ 23-25 กันยายน 2558  ณ.โรงแรมไมด้า ทวารวดี จ.นครปฐม.
 • โครงการ “หลอมรวมจิตใจ รักในหน้าที่มุ่งสามัคคี ทำดีเพื่อองค์กร “ของฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 100 ท่าน ในวันที่28-29 กันยายน 58 ณ.เดอะวินเท็จเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
 • โครงการ “การทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วมของฝ่ายการจัดการน้ำ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม” จำนวน 50 ท่าน ในวันที่ 29 กันยายน 58 ณ.โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร
 • “โครงการค่ายการคิดบนพื้นฐานการเป็นพลเมืองที่ดี” ณ.โรงเรียนเทศบาล๑ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน 400 คน ในวันที่ 22-25 ตุลาคม2558
 • “โครงการพัฒนาศักยภาพครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนสารวิทยา” จำนวน 180 ท่าน ในวันที่ 26-28 ตุลาคม 2558 ณ.ทวาราวดีรีสอร์อท จ.ปราจินบุรี
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “หลักสูตรการเขียนโครงการ”  อบต.บางบัวทอง จำนวน 80 ท่าน  ในวันที่ 28-29 พ.ย.58 ณ.โรงแรมเฟริกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
 • โครงการ “สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ” กรมน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งอวดล้อม วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ.เดอะกาแลคซี่ จ.กาญจนบุรี
 • โครงการ “พัฒนาศักยถาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดปัตตานี” จำนวน 115  ท่าน ในวันที่ 27-28 ธันวาคม 2558 ณ.หาดแก้วรีสอร์ท จ.สงขลา
 • -“โครงการเสริมสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ตำบลพังงู จ.อุดรธานี” จำนวน 80 ท่าน วันที่ 18 มกราคม 2559 ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารตำบลพังงู จ.อุดรธานี
 • “โครงการปรับความคิดพิชิตความสำเร็จ”ของสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จำนวน 93 ท่าน ในวันที่ 29 มกราคม2559 ณ.โรงแรมจันทรารีสอร์ท จ.นครนายก
 •  โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ชุมชน จำนวน 139 ท่าน ในวันที่11-13 ก.พ. 2559 ณ.ชมดาวรีสอร์ท จ.พัทลุง ตอน1
 •  โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ชุมชน จำนวน 139 ท่าน ในวันที่11-13 ก.พ. 2559 ณ.ชมดาวรีสอร์ท จ.พัทลุง ตอน2
 • “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ของครู กศน.พุทธมณฑล” ในวันที่ 4-5 เมษายน 2559 ณ.ภัทรภูริ วัลเล่ย์ รีสอร์ท สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
 • “โครงการหลักสูตรเพิ่มทักษะการไกล่เกลียข้อดต้แย้งในการบริการจัดการน้ำ”กรมทรัพยากรน้ำ ในวันที่ 19-21 เมษายน 2559 ณ.โรงแรมบางกอกชฏา กทม.
 • “โครงการอบรมเทคนิคการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ ของเจ้าหน้าที่ PXนาวิกโยธิน” จำนวน 70 ท่าน ในวันที่ 9-10 พ.ค.2559 ณ.บ้านน้ำซับรีสอร์ท จ.นครนายก
 • “โครงการด้านความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วมฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์” บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จำนวน 280 ท่าน ในวันที่ 13-15 พ.ค.2559 ณ.โรงแรมรีเจ้นชะอำ จ.เพชรบุรี
 • “โครงการส่งเสริมและการใช้ชีวิตป้องกันยาเสพติดและป้องกันโรคเอดส์”งานศูนย์บริการสาธารณะสุข เมืองชุมพร จำนวน 80 ท่าน ในวันที่ 20-22 พ.ค.2559 ณ.ตามสบายรีสอร์ท จ.ชุมพร
 • “โครงการพัมฯาศักยภาพนักศึกษา กศน.พุทธมณฑล” จำนวน 200 ท่าน ในวันที่ 29 พ.ค.2559 ณโรงเรียนบวรรัตนโกสินทร์ สมโภชศาลายา จ.นครปฐม
 • “โครงการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร”ของศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวหางไร่สุวรรณ จำนวน 80 ท่าน ในวันที่ 9 และ 16 มิ.ย. 2559 ณ.โรงแรมหิน น้ำ ทรายสวย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • “บรรยายหัวข้อสร้างจิตสำนึกข้าราชการที่ดี”ระดับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 150ท่าน ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ.โรงแรมไมด้า ชะอำ จ.เพชรบุรี
 • “โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวะ”ในเรื่องจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยภายใต้พื้นฐานเศรษกิจพอเพียง ในวันศุกร์ที่ 8 ก.ค.59 จำนวน 400 คน ณ.ค่ายเจษฏาราชเจ้า กองพลนาวิกโยธิน แสมสาร ชลบุรี
 • โครงการสัมนาผู้บริหารหน่วยและผู้บริหารศูนย์ประจำปี ฝ่ายขยายงานนครหลวง. 38 คุณฐิติรัตน์ สัตยพานิช สาขาอโศก จำนวน 60 ท่าน ในวันที่ 26-17 ก.ค.59 ณ.โรงแรมชลพกษรีสอร์ท จ.นครนายก
 • “โครงการเสริมศักยภาพแรงงาน สร้างฐานเศรษฐกิจเมืองนราธิวาส” ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส จำนวน 100 ท่าน ในวันที่ 20-22 ก.ค.59 ณ.โรงแรมตันหยง จ.นราธิวาส
 • “โครงการบริหารสัมพันธ์รวมกันเป็นหนึ่งเดียว” ของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำนวน 350 ท่าน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ.ห้องประชุมชั้น2อาคารพลกฤษณะ ประโมทะกะ หนองแขม กทม.
 • โครงการสัมมนาสหกรณ์เครดิตยูเนัยนฮอนด้า” จำนวน 100 ท่าน ในวันที่27-28สิงหาคม 2559 ณ.รักแรกพบรีสอร์ท แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
 • “โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์แผนงานและคลังพัสดุฝ่ายช่างกล” การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 100 ท่าน ในวันที่ 12-13 กันยายน 2559 ณ.เดอะไฟน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • “โครงการการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จของบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส” สำนังงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส จำนวน 120ท่าน ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน .2559 ณ.ผึ้งหวานรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
 • “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์” จำนวน 80 ท่าน ในวันที่ 23-25 กันยายน 2559  ณ.ฤทธิมา ศรีชุมแสง ริเวอร์ไซด์ ริสอร์ท ท่ายาง จ.เพชรบุรี
 • “โครงการอบรมการทำงานเป็นทีม(Team building) อย่างมีส่วนร่วมของบริษัท K.N.T.THAILAND จำกัด” จำนวน 30 ท่าน ในวันที่ 15 ตุลาคม. 59 ณ.บัวสวรรค์รีสอร์อท จ.กาญจนบุรี
 • “โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1” โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา ในวันที่17-19 ตุลาคม 2559 ณ.ลุงทันโฮมสเตย์ อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง
 • “โครงการอบรมข้าราชการใหม่สำนังงานอัยการสูงสุด ในหัวข้อการสร้างทีมงานคุณภาพ(Team building)” จำนวน 120 ท่าน ในวันที่ 20-21 ต.ค.59 ณ.เดอะไพน์ รีสอร์ท ปทุมธานี
 • โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วม(Team building) อสม.หนองกระทุ่ม จำนวน 100 ท่าน ในวันที่ 26 ตุลาคม 59 ณ.ห้องประชุม รพ.สต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 •  “โครงการอบรมการทำงานเป็นทีม(Team building) อย่างมีส่วนร่วมของบริษัท K.N.T.THAILAND จำกัด” จำนวน 30 ท่าน ในวันที่ 15 ตุลาคม. 2559 ณ.บัวสวรรค์รีสอร์อท จ.กาญจนบุรี
 • “โครงการอบรมข้าราชการใหม่สำนังงานอัยการสูงสุด ในหัวข้อการสร้างทีมงานคุณภาพ(Team building)” จำนวน 120 ท่าน ในวันที่ 20-21 ต.ค. 2559 ณ.เดอะไพน์ รีสอร์ท ปทุมธานี
 • “โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วม(Team building) อสม.หนองกระทุ่ม” จำนวน 100 ท่าน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ.ห้องประชุม รพ.สต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบว ช จ.สุพรรณบุรี
 •  “บรรยายพิเศษ เรื่อง ตามรอยพระยุคลบาทพ่อหลวง ” วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 – 20.30 น. ณ ห้องประชุมออคิด 1 โรงแรมโกลด์ออคิด ถนนวิภาวดีรังสิต กทม.
 •  “โครงการพัฒนาศักยภาพและการทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วม บจก.วีพีกรินเทค” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ. เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 •  “โครงการเสริมศักยภาพผู้บริหารหน่วย สายการตลาดนครหลวง.6 สาขาอโศก(คุณอุเทน อัศวสุรฤกษ์)” จำนวน 70 ท่าน วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 ณ.โรงแรมพีรูท จ.กาญจนบุรี
 •  “โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครู กศน.พุทธมณฑล และครูประจำกลุ่มในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนฯ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ด้านการจัดการเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน” จำนวน 40 ท่าน ในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2559 ณ. วรวีร์ รีสอร์ท แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
 • “ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”  ในวันที่ 23 มกราคม 2560 จำนวน 245 คน ณ.หอประชุมโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 • “โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานบริษัทวินเซ็นท์ โปรเกรสซีฟ จำกัด” จำนวน 35 ท่าน ในวันที่ 28-29 มกราคม 2560 ณ.บางปลาหมอริเวอร์วิว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
 • “บรรยายพิเศษเรื่องการรู้เท่าทันสื่อในยุคปัจจุบันและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ” ของนักเรียน ม.1 จำนวน 226 คน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-12.30 ณ.หอประชุมนิลสันเฮล์  เขตวัฒนา กทม
 • “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานและเครื่อข่ายอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จังหวัดนครศรีธรรมราช” จำนวน 178 ท่าน ในวันที่ 28 ก.พ. 2560 – 2 มี.ค. 2560 ณ.โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
 • “โครงการฝึกอบรมการบริการด้วยหัวใจ ฝ่ายช่าง” บริษัท สยาม คาสท์ ไนล่อน จำกัด จำนวน 80 ท่าน ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • “โครงการเพิ่มศักยภาพงานบุคลากรด้านการบริหารจัดการกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครู กศน.บ้านแพ้ว” ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2560 ณ.โรงแรมเจริญรัตน์ รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
 • ” โครงการพัฒนาบุคลากรตามเกณท์มาตรฐานวิชาชีพครู” โรงเรียนสารวิทยา จำนวน 130 ท่าน ในวันที่16 มีนาคม 2560 ณ.The Legacy river resort จ.กาญจนบุรี
 • “โครงการสัมนาฝ่ายขาย หน่วยเตรียมศูนย์ สายการตลาดนครหลวง 5,6 สาขาอโศก” จำนวน 100 ท่าน ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ณ.โรงแรมรอยัลเจมส์ กอล์ฟ ศาลายา จ.นครปฐม
 • “โครงการค่ายผู้นำแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ 4 วิทยาเขต” จำนวน 70 ท่าน ในวันที่ 3-5 พ.ค. 60 ณ.ออโรร่ารีสอร์ท ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี
 • “โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน บริษัท สยามแฮนด์ส จำกัด (เสื้อผ้าแบรนด์แตงโม)” จำนวน 2 รุ่นๆ 70 ท่าน ในวันที่ 8-10,22-24 พ.ค. 60 ณ.ดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • “โครงการเสริมศักยภาพกระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล ครู กศน.นครปฐม” จำนวน 200 ท่าน ในวันที่ 15-17 พ.ค. 60 ณ.บ้านปูรีสอร์ท จ.ตราด
 • “โครงการเข้าสู่ครอบครับใหญ่ สมาชิกหกรณ์เครดิตยูเนียน สมาชิกสหภาพฮอนด้า” จำนวน 80 ท่าน ในวันที่ 20 พ.ค. 60 ณ.โรงแรมซันธารา จ.ฉะเชิงเทรา
 • “โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” นักศึกษา กศน.พุทธมณฑล จำนวน 90 ท่าน ณ วันที่ 24-25 มิ.ย.60 ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • “โครงการเยาวชนคนชุมพรห่างไกลยาเสพติด” ของเทศบาลเมืองชุมพร จำนวน 80 ท่าน ในวันที่ 30,31 ก.ค.และ 1 ส.ค. 60 ณ. สตาร์ไรท์ บีช รีสอร์อท จ.ชุมพร
 • “โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา” จำนวน 80 ท่าน ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ.ปากเมงรีสอร์ท จ.ตรัง
 • “โครงการค่ายผู้นำนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย” จำนวน 160 ท่าน ในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 ณ.เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • โครงการอบรม “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย” กศน.ปทุมธานี จำนวน 400 คน ในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2560 ณ.หัตถวุฒิแคมป์ หมวกเหล็ก จ.สระบุรี
 • “โครงการปรับความคิดพิชิตความสำเร็จองค์กรสโมสรฟุตบอลไทยฮอนด้า ลาดกระบังเอฟซี” จำนวน 30 คน ในวันที่ 4-8 กันยายน 2560 ณ.บริษัท ระยองกล๊าส อินดัสทรี จำกัด อ.แกลง จ.ระยอง
 • โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างยั้งยืนของเทศบาลตำบลขุนหาญ” จำนวน 80 ท่าน ในวันที่ 5-7 กันยายน 60 ณ.มัลดีฟบีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี
 • โครงการ “พัฒนาทักษะการให้บริการที่ดีของเทศบาลตำบลกระหวัน” จำนวน 50 ท่าน ในวันที่ 6-8 กันยายน 60 ณ.แหลมเสด็จบูรพาบีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี
 • “โครงการจัดการความรู้และศึกษาดูงานตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการของสำนักงานจังหวัดราชบุรี” จำนวน 55 ท่าน ใวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 ณ.แซนดูนส์ เจ้าหลาวบริช รีสอร์อท จ.จันทบุรี
 • “โครงการจัดการความรู้และศึกษาดูงานตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการของสำนักงานจังหวัดราชบุรี” จำนวน 55 ท่าน ใวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 ณ.แซนดูนส์ เจ้าหลาวบริช รีสอร์อท จ.จันทบุรี
 • “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและการทำงานเป็นทีม” เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร อบต.บักดอง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 60 ท่าน ในวันที่ 24-26 พ.ย.60 ณ.เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • “โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำ” ของบริษัท Advanced Business Solutions and Services Co.,ltd. จำนวน 30 ท่าน ในวันที่ 2 ธ.ค. 60 ณ.เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • “โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน” จ.ปทุมธานี จำนวน 50 ท่าน ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2560 ณ. A&B รีสอร์ท แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
 • โครงการ กิจกรรม นันทนาการ และ สัมมนา พัฒนาศักยภาพบุคคลากร การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 80 ท่าน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 61 ณ.โรงแรมรอยัลฮิล จ.นครนายก
 • โครงการ กิจกรรม นันทนาการ และ สัมมนา พัฒนาบุคคลากร บริษัท พูนผลทรัพย์ จำกัด จำนวน 30 ท่าน ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 61 ณ.เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • โครงการ กิจกรรม นันทนาการ และ สัมมนา พัฒนาศักยภาพบุคลากร บริษัท เยซูต้า จำกัด จำนวน 40 ท่าน ในวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.บ้านสวนฝนรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
 • โครงการ กิจกรรม นันทนาการ เพื่อการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ของ บริษัท VP Coaching จำนวน 120 ท่าน ในวันที่ 3-4 มีนาคม 61 ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • โครงการ กิจกรรม นันทนาการ และ สัมมนา พัฒนาศักยภาพสโมสรนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์ บางพระ” จำนวน 38 คน ในวันที่ 2-3 เมษายน 61 ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • โครงการ สัมมนา ซูซูกิ มหาราชจันท์ สานสัมพันธ์ฉันกับเธอ” ของ พนักงาน บริษัท ซูซูกิ มหาราช จันทบุรี จำนวน 36 ท่าน ในวันที่ 29-30 เม.ย. 61 ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • โครงการ กิจกรรม นันทนาการ และ สัมมนา พัฒนาศักยภาพทีมงานฝ่ายขยายงาน นครหลวง9. สาขาอโศก บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด จำนวน 80 ท่าน ในวันที่ 5-6 พ.ค. 61 ณ.ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
 • โครงการ กิจกรรม นันทนาการ และ สัมมนา พัฒนาบุคลิกภาพและการบริการด้วยหัวใจ เจ้าหน้าที่ เทศบาลกระหวัน”จำนวน 80 ท่าน ในวันที่ 9-11 พ.ค.61 ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • โครงการ กิจกรรม นันทนาการ และ สัมมนา พัฒนาแกนนำของผู้นำ นศ. มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา”จำนวน 100 ท่าน ในวันที่ 23-24 พ.ค. 61 ณ.หอประชุม มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา จ.นครปฐม
 • การใช้กิจกรรมเพื่อการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ของ บริษัท VP Coaching จำนวน 52 ท่าน ในวันที่ 23 มิถุนายน 61 ณ.ตึก Q HOUSE สาทร กทม.
 • 13 กรกฏาคม 61 |โครงการ กิจกรรม นันทนาการ และ สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคคลกร บริษัท เอส แอล เอสเตท จำกัด จำนวน 30 คน ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท ปทุมธานี
 • 21-22 กรกฏาคม 61 |โครงการ กิจกรรม นันทนาการ และ สัมมนา เพื่อการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ของ บริษัท VP Coaching จำนวน 100 ท่าน ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • 27-28 กรกฏาคม 61 |โครงการ กิจกรรม นันทนาการ และ สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคคลากร บริษัท ที เอช เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวน 50 ท่าน ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท ปทุมธานี
 • 31 ก.ค. 61 – 2 ส.ค. 61 | โครงการ กิจกรรม นันทนาการ และ สัมมนา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ผู้ประกอบการตัวน้อย ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 180 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ
 • 4 ส.ค. 61 | โครงการ กิจกรรม นันทนาการ และ ปฐมนิเทศน์ เพื่อ สร้างจิตสำนึกรักสถาบัน คณะเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำนวน 200 ท่าน ณ. หอประชุมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กทม
 • 6 ส.ค. 61 | โครงการ กิจกรรม นันทนาการ และ ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบสุขภาวะจังหวัดราชบุรี จำนวน 60 ท่าน ณ. โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ จังหวัดราชบุรี
 • 23 – 24 ส.ค. 61 | โครงการ กิจกรรม นันทนาการ และ พัฒนา ฝ่ายการโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 150 ท่าน ณ . โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี
 • 19 และ 26 ส.ค. 61 | โครงการ กิจกรรม นันทนาการ และ พัฒนาบุคคลากร พนักงาน โชว์รูมฮอนด้า รัตนาธิเบศ จำนวน 150 ท่าน ณ. โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ไซด์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • 7 ก.ย. 61 |กิจกรรมนันทนาการ โครงการพัฒนาบุคคลากรเพื่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ เพื่อการส่งเสริมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต.2 จำนวน 80 ท่าน ณ.โรงแรมตากใบลากูน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
 • 10 ก.ย. 61 |กิจกรรมนันทนาการ โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ของนักศึกษาไต่ระดับ กศน.พุทธมณฑล จำนวน 40 ท่าน ณ. หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล
 • 17 ก.ย. 61 |กิจกรรมนันทนาการ โครงการสัมมนาศักยภาพนักศึกษาเทียบระดับ กศน.บางเลน ในด้านมิติประสบการณ์และมิติตวามรู้คิด ณ .เพชรมณีกาญจน์ บิช รีสอร์ท จ.กาญจนาบุรี
 • 19 ก.ย. 61 |กิจกรรมนันทนาการ โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฎิบัติงาน และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กร ขององค์การบริหารตำบลเกาะไร่ จำนวน 40 ท่าน ณ.ห้องประชุม อบต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
 • 22 ก.ย. 61 |กิจกรรมนันทนาการ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตด้วยมิติทางศาสนาและเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานจังหวัดเชียงราย จำนวน 60 ท่าน ณ.โรงแรมแซนดูน จ้าวหลาว จ.จันทบุรี
 • 22 ก.ย. 61 |กิจกรรมนันทนาการ โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำ พัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกด้วยการพูด ดำเนินกิจกรรมต่อหน้าชุมชน และปลุกจิตสำนึกต่อความรับผิดชอบงานในหน้าที่เพื่อการพัฒนาอย่างยั้งยืน ของสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส จำนวน 94 ท่าน ณ.โรงแรมพิมพิมาน อ.แกลง จ.ระยอง
 • 25 – 26 ก.ย. 61 |กิจกรรมนันทนาการ โครงการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 100 ท่าน ณ.โรงแรมโกลด์เม้าเทน วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
 • 29-30 กันยายน 61 |กิจกรรมนันทนาการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลกรเพื่อการบริการด้วยหัวใจของ สำนักงานที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 200 ท่าน ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
 • 20 – 21 ตุลาคม 61 |กิจกรรมนันทนาการ โครงการกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความผูกพันของ VP coaching (FTE) รุ่น.5 จำนวน 50 ท่าน ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท ปทุมธานี
 • 31 ตุลาคม 61 |กิจกรรมนันทนาการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคคลากรโรงเรียนโยธินบูรณะ” จำนวน 200 ท่าน ณ. หอประชุมโรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
 • 3-4 พ.ย.61 |กิจกรรมนันทนาการ โครงการสัมมนาศูนย์การขายการสร้างแรงบันดาลใจการทำงานเป็นทีม ฝ่าย 64 บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน) สาขาสมุทรสาคร จำนวน 60 ท่าน ณ. เดอะไพน์รีสอร์ท ปทุมธานี
 • 29-30 พ.ย. 61 |กิจกรรมนันทนาการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร บริษัทบ้านชลกรจำกัด จำนวน 30 ท่าน ณ. เดอะไพน์รีสอร์ท ปทุมธานี
 • 21 ธ.ค. 61|กิจกรรมนันทนาการ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรบริษัทอินสไปร์เทค จำกัด” จำนวน 45 ท่าน ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • 23-24 ธ.ค. 61 |กิจกรรมนันทนาการ โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 80 ท่าน ณ. กาญจนบุรี
 • 26-27 มกราคม 62|กิจกรรมนันทนาการ “โครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร” บริษัท หยัง กี้ กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด ณ.แจ่มจันทร์รีสอร์ท แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
 • 29 มกราคม 62 |กิจกรรมนันทนาการ “โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคคลากรบริษัทไทย เฉี่ยนหวู่ จำกัด” จำนวน 110 ท่าน ณ.เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • 15 ก.พ. 62 |กิจกรรมนันทนาการ “โครงการอบรมพัฒนาความเป็นผู้นำและการสื่อสารในองค์กรของหลักสูตรบริหารทรัพยากรมนุษย์” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กทม.
 • 2-3 มีนาคม 62 |กิจกรรมนันทนาการ “โครงการสัมมนากิจกรรมกลุ่มของ VP coaching FTE5” จำนวน 60 ท่าน ณ.เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • 19 มีนาคม 62 |กิจกรรมนันทนาการ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านการบริการด้วยหัวใจของบริษัทฟิลเตอร์มาร์ท จำกัด(บ้านกรองน้ำ)” จำนวน 70 ท่าน ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • 29-30 มีนาคม 62 |กิจกรรมนันทนาการ “โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วมของบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส” จำนวน 90 ท่าน ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • 23-24 เมษายน 2562 |”โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วมของ บ.เอเซียฟู่ดูโซลูชั่น จก. ” จำนวน 30 ท่าน ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • 24-25 เมษายน 2562 |”โครงการค่ายสัมพันธ์คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กร” นักเรียนศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร จำนวน 200 ท่าน ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท ปทุมธานี
 • 26-27 เมษายน 2562 |”โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเพชรบุรี” จำนวน 100 ท่าน ณ. A&B รีสอร์ท แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
 • 28-29 เมษายน 2562 |”โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง” จำนวน 60 ท่าน ณ. เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • 1 พฤษภาคม 2562 |”โครงการพัฒนาศักยภาพครูวิชาชีพระยะสั้น กศน.พุทธมณฑล” จำนวน 25 ท่าน ณ. ห้องประชุม กศน.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 • 6-7 มิถุนายน 2562 |”โครงการอบรมข้าราชการใหม่สภาอุตสาหกรรม” จำนวน 120 ท่าน ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • 8 มิถุนายน และ 15-16 มิถุนายน 2562 |”โครงการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ผู้เข้ารับการอบรม FTE7 ของ VP COACHING & CONSULING.” จำนวน 80 ท่าน ณ.เดอะไพน์รีสอร์อท จ.ปทุมธานี
 • 11-12 มิถุนายน 62 |”โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคคลากร อบต.นาโพธิ์” จำนวน 45 ท่าน ณ หาดทรายทอง รีสอร์ท อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
 • 18-19 มิถุนายน 2562 |“โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร บ.เอเซียฟู่ดูโซลูชั่น จก. ” จำนวน 100 ท่าน ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • 20 มิถุนายน 2562 |บรรยายให้กับอาจารย์ใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาในหัวข้อ “จิตวิญญาณความเป็นครูและจิตวิทยาการสอนด้วยกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์” จำนวน 21 ท่าน ณ.สวนนพรัตน์รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 • 22-23 มิถุนายน 2562 |“โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรบริษัท TEO HONG SILOM จำกัด” จำนวน 100 ท่าน ณ.เดอะ ชา โตว์ เขาใหญ่
 • 27-28 มิถุนานยน 2562 |“โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม” จำนวน 100 ท่าน ณ.นาน่ารีสอร์ท แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
 • 15 กรกฎาคม 2562 |“โครงการพัฒนาสตรีสู่การเป็นผู้นำยุคใหม่และการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชนของ อบต.ห้วยพระ” จำนวน 145 ท่าน ณ.หอประชุมโรงเรียนวัดทุ่งพิชัย ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
 • 19 กรกฎาคม 2562 |“บรรยายพิเศษแนวทางการปรับตัว ปรับใจปรับความคิด สู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาปี.1” ณ.ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา นครปฐม
 • 2 สิงหาคม 2562 |“โครงการกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทันตแพทย์ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะยาวของสถาบันทันตกรรม” จำนวน 47 ท่าน ณ. ห้องประชุมชั้น.8 อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมอาเซียน สถาบันทันตกรรม กรมแพทย์ ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี
 • 17 สิงหาคม 2562 |“โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรบริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด” จำนวน 30 ท่าน ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • 17-18 สิงหาคม 2562 |“โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรบริษัทสยามฮาร์ดแวร์กรุ๊ป จำกัด” จำนวน 120 คน จำนวน 100 ท่าน ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • 11-12 ตุลาคม 2562 |”โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรบริษัท เอส เอส แกรนด์ บิวดิ้ง จำกัด” จำนวน 50 ท่าน ณ.ไทรโยควิว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
 • 17-18 ตุลาคม 2562 |”โครงการศูนย์เตรียมภาค สายการตลาดภูมิภาค.1 คุณนิรันดร์ สังข์รักษา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)” จำนวน 50 ท่าน ณ. ออโรร่า รีสอร์อท จ.กาญจนบุรี
 • 27-28 พฤศจิกายน 2562 |”โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานวิจัยและพัฒนาทางทหารกองทัพเรือ” จำนวน 40 ท่าน ณ.โรงแรมไมด้า จ.นครปฐม
 • 28 พฤศจิกายน 2562 |บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพตนเองด้วยการคิดบวก” โครงการเยาวชนไทย รู้รักสามัคคีเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รุ่นที่1/2562 กรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทย อ.บางคนฑี จ.สมุทรสงคราม
 • 30 พฤศจิกายน 2562 |”โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรบริษัทพลาสติกและบรรจุหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)” จำนวน 64 ท่าน ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • 4 ธันวาคม 2562 |”บรรยายพิเศษประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ไทย” กับเยาวชนบ้านมุฑิตา จำนวน 120 คน ณ.สถานฝึกอบรมและพัฒนาเยาวชนบ้านมุฑิตา จ.นครปฐม
 • 12 ธันวาคม 2562 |”โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สภาอุตสาหกรรม” จำนวน 40 ท่าน ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • 18 ธันวาคม 2562 |”การพัฒนาศักยภาพตนเองและความคิดเชิงบวกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย” จำนวน 300 คนในพื้นที่สมุทรสงคราม ของกรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทย ณ.วัดเกตการาม บางคนฑี จ.สมุทรสงคราม
 • 20 ธันวาคม 2562 |”โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริษัท เควกเกอร์(ประเทศไทย)จำกัด” จำนวน 80 ท่าน ณ.โรงแรมฟูลแมน พัทยา
 • 23-24 ธันวาคม 2562 |”โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเพชรบุรี” ณ.บึงปรีดา อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
 • 15 มกราคม 2563 |บรรยายพิเศษ “เรื่องการพัฒนาศักยภาพตนเองและความคิดเชิงบวก”ของโครงการเยาวชนไทย รู้รักสามัคคี เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ของกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดจันทบุรี
 • 27 มกราคม 2563  |บรรยายพิเศษ “เรื่องการพัฒนาศักยภาพตนเองและความคิดเชิงบวก”ของโครงการเยาวชนไทย รู้รักสามัคคี เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ของกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 22-24 กุมภาพันธุ์ 2563 |บรรยายพิเศษ “โครงการพี่ช่วยน้อง ปรองดองสมานฉันท์” จำนวน 200 คน ณ. กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก
 • 15 มีนาคม 2563 |บรรยายพิเศษ “โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนสำนักงานเขตคันนายาว” จำนวน 90 ท่าน ณ. วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
 •  24-25 ก.ค. 2563 |บรรยายพิเศษ “โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช” จำนวน 130 ท่าน ณ.โรงแรมขนอมโกลเด้นบิช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • 8-9 สิงหาคม 2563 |บรรยายพิเศษ “กิจกรรมกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนฮอนด้า” จำนวน 100 ท่าน ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • วันที่ 20 พ.ย.64 |สัมมนา การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคตลากรและผลงานด้วยเทคนิค AIC บริษัทไทยวัฒน์วิศวการ จำกัด จำนวน 70 ท่าน ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • วันที่ 21 พ.ย.64 | สัมมนาผู้บริหาร ฝ่ายการตลาดนครหลวง 9 บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด คุณสุจิรา อัศดี จำนวน 50 ท่าน ณ.โรงแรมเดอะไพร์ม ซอยรางน้ำ กทม
 • วันที่ 28 พ.ย.64 | สัมมนาผู้บริหาร ฝ่ายการตลาดนครหลวง51 บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด คุณปิยะรัตน์ บัวแพง จำนวน 70 ท่าน ณ.โรงแรมเดอะไพร์ม ซอยรางน้ำ กทม
 • วันที่ 8-9 ธ.ค.64 | อบรมข้าราชการใหม่กระทรวงแรงงาน จำนวน 80 ท่าน ณ.โรงแรมเดอะไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
 • วันที่ 25-26 ธ.ค.64 | โครงการปรับความคิดพิชิตความสำเร็จด้วยอุดมการณ์นำการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กไทยสู่อาเซียน” ของบุคคลากรบริษัท เอส แอนด์ เอส อินฟินีตี้ ไลฟ์ จำกัด ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
 • โครงการสร้างเสริมศักยภาพครูแนะแนวเพื่อส่งเสริมเยาวชนสู่สังคมประกอบการในอนาคต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 80 ท่าน
  วันที่18-19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ.วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรบริษัท วันแวนเชอร์ จำกัด จำนวน 33 ท่าน
  วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ.โรงแรมแกร์น พาลาสโซ พัทยา จ.ชลบุรี
 • บรรยายพิเศษหัวข้อ “ภาวะผู้นำ การสร้างแรงจูงใจ(ทัศนคติ)ที่ดีขององค์กร” หลักสูตรนายสถานี 6 เลื่อนระดับ รุ่น 3 จำนวน 30 ท่าน
  วันที่ 16 มี.ค.65 ณ.ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กทม.
 • “โครงการปฐมนิเทศน์และสัมมนาวิชาการครั้งที่1/2565 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ” จำนวน 50 ท่าน
  วันที่ 2-3 เม.ย.65 ณ.โรงแรมดิวารี จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
 • “โครงการอบรมข้าราชการใหม่กระทรวงแรงงาน” จำนวน 80 ท่าน
  วันที่ 25-26 เม.ย.65 ณ.โรงแรมเอดะพาลาสโซ่ รัชดาภิเษก กทม.
 • “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) ครั้งที่11”
  วันที่ 12-15 พ.ค.65 ณ.โรงแรมพีลูส จ.กาญจนบุรี.
 • “โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชนหมู่บ้านรัฐเอี้อราษฎร์กองทัพเรือ”
  วันที่ 19 พ.ค.65 ณ.อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านรัฐเอี้อราษฎร์ เพชรเกษม 110 กทม.
 • “โครงการเสริมศักยภาพครูด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ”
  วันที่ 25 พ.ค.65 ณ.โรงเรียนวัดกระแชง จันทไพโรจน์วิทยา อ.บางไทร จ.อยุธยา.
 • “โครงการพัฒนาคุณภาพของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล” จำนวน 40 ท่าน
  วันที่ 15-17 มิ.ย.65 ณ.โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี.
 • “โครงการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนจิตอาสาเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลราชวิถี” จำนวน 40 ท่าน
  วันที่ 9 ก.ค.65 ณ.ห้องประชุมพญาไท ชั้น11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี กทม.
 • “โครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน” จำนวน 100 ท่าน
  วันที่ 19 ก.ค.65 ณ.โรงแรมบางกอกชฎา กทม.
 • “ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.สามพราน” จำนวน 80 ท่าน
  วันที่ 28-29 ก.ค.65 ณ.ห้องสมุดประชาชนสมเด็จพระเทพฯ จ.นครปฐม
 • “โครงการอบรมความรู้การให้คำปรึกษาพระอาจารย์ และอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ” จำนวน 80 ท่าน
  วันที่ 2 ก.ย.65 ณ.อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 • “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และนำนโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2565 ไปสู่ปฏิบัติ” จำนวน 180 ท่าน
  วันที่ 22-25 ก.ย.65 ณ.ห้องประชุมวิภาวดี โรงแรมปรี๊นตั้น กทม ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 และห้องประชุมเพชรสยาม โรงแรงแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
 • “โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านโกทา(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656”
  วันที่ 28-29 ต.ค.65 ณ.โรงเรียนโกทา(สำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 656 ต.พระธาตุ อำเภอนาดูน มหาสารคาม
 • “โครงการเยาวชนไทยรวมใจพัฒนาชาติ โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย”
  วันที่ 10-13 พ.ย.65 ณ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 • “อบรมข้าราชการใหม่ กระทรวงแรงงาน” จำนวน 145 ท่าน”
  วันที่ 28-29 พ.ย.65 ณ.โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ห้วยขวาง กทม
 • “โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการบุคลากรโรงพยาบาลบ้านไผ่ ประจำปี 2566 จำนวน 3 รุ่น”
  รุ่นที่1.ในวันที่ 19-21 ม.ค.66 รุ่นที่2. วันที่ 26-28 ม.ค.66 และ รุ่น3.วันที่ 8-10 ก.พ.66 ณ.โรงแรมเซนธาราคุ้มพญา จ.เชียงใหม่
 • “โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หอมเกร็ด”
  วันที่ 5 ก.พ.66 ณ.ห้องประชุม อบต.หอมเกร็ด จ.นครปฐม
 • “การประชุมเชิงปฏิบัติการ อสม.และแกนนำสุขภาพตำบลบึงสนั่น” จำนวน 100 ท่าน
  วันที 24 ก.พ.66 ณ.ห้องประชุม เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี
 • “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรบริษัท MAYASEVEN” จำนวน 20 ท่าน
  วันที่ 4-5 มี.ค.66 ณ.เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อยกระดับการให้บริการ(การแพทย์ อาชีพ จิตใจ)เพื่อพัฒนาการให้บริการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงานทั้ง 5 ภาค แรงงาน” จำนวน100 ท่าน
  วันที่ 15-18 มี.ค.66 ณ.โรงแรมภูมนตรา รีสอร์ท จ.นครนายก
 • โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงแรมพูลแมน รางน้ำ ” จำนวน 6 รุ่นๆละ 40 ท่าน
  ในวันที่ 20,21,24 เมษายน และ 10,11,12 พฤษภาคม 2566 ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท ปทุมธานี
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)นักเรียนระดับมัธยมต้น โรงเรียนเทศบาล1 บ้านสามพราน จำนวน 100 ท่าน
  ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ.ห้องประชุมราชพฤษ์ โรงเรียนเทศบ้าน1(บ้านสามพราน) นครปฐม
 • จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงแรงงาน” จำนวน 35 ท่าน
  วันที่ 25-27 เม.ย.66 ณโรงแรมไอธารารีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี
 • โครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ กระทรวงแรงงาน จำนวน 221 ท่าน
  ในวันที่ 30 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2566 ณ.โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ ห้วยขวาง กทม.
 • โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคมปี 2566 อำเภอสามพราน จำนวน 100 ท่าน
  ในวันที่ 26 พ.ค.66 ณ.ห้องประชุม อ.สามพราน จังหวัดนครปฐม
 • โครการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดของเครือข่าย โคกหนองนาโมเดล จังหวัดกำแพงเพชร
  ในวันที่ 24-26 ก.ค.66 ณ.ศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียงตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
 • โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการอย่างมืออาชีพ แผนกเสริมสวย และสปาร์ ร้านพิศสมัย จำนวน 50 ท่าน
  ในวันที่ 15-16 ส.ค.66 ณ.ห้องประชุมเดอะไพน์รีสอร์ท สามโคก ปทุมธานี
 • โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วมของธนาคาร OCBC จำนวน 50 ท่าน
  ในวันที่ 26 ส.ค.66 ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • โครงการคุณค่าของผู้สูงวัยกับการพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลทรงคนอง จำนวน 150 ท่าน
  ในวันที่ 15 ก.ย. 2566 ณ.หอประชุมเทศบาลตำบลทรงคนอง จ.นครปฐม
 • โครงการคุณค่าของผู้สูงวัยกับการพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลทรงคนอง จำนวน 150 ท่าน
  ในวันที่ 15 ก.ย. 2566 ณ.หอประชุมเทศบาลตำบลทรงคนอง จ.นครปฐม
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน
  ในวันที่ 15-17 ก.ย. 2566 ณ.หาดชะอำ จ.เพชรบุรี
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรร้านเสริมสวยพิศสมัย จำนวน 50 ท่าน
  ในวันที่ 19-20 ก.ย. 2566 ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • โครงการพัฒนาการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน จำนวน 238 ท่าน
  ในวันที่ 21 ก.ย. 2566 กระทรวงแรงงาน กทม
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้วยกิจกรรมกลุ่มบริษัท มอลเทน(ไทยแลนด์)จำกัด จำนวน 200 คน
  ในวันที่ 30 ก.ย. 2566 ณ.ห้องประชุมโรงงาน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวในยุคปัจจุบันเพื่อคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี เอกบัญชี มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ จำนวน 150 ท่าน
  ในวันที่ 1 ต.ค. 2566 ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัย เขตหนองแขม กทม
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรบริษัทเจ็ทสตีล แอนด์ เซอวิส จำกัด ณ.ห้องประชุมบริษัท จ.สมุทรปราการ
  ในวันที่  7 ต.ค. 2566 ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัย เขตหนองแขม กทม
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงแรมราชดำริ จำนวน 2 รุ่นๆละ 270 ท่าน
  ในวันที่ 26-27 ต.ค. 2566 ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • โครงการพัฒนาศักยภาพยุคลากร บริษัทไทยวัฒน์วิศวะการทาง จำนวน 70 ท่าน
  ในวันที่ 11 พ.ย.66 ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร(OD)โรงพยาบาลกุมภวาปี จำนวน 750 ท่าน แบ่งเป็น 5 รุ่น
  ในวันที่ 17-25 พ.ย. 2566 ณ.วัญญารีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย