ที่ปรึกษากิติมศักดิ์

อ.ณัฐ จั่นแย้ม

การศึกษา

 • คบ. (เอกคณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูจันทรเกษม
 • ศศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ครู-อาจารย์ในเรื่องเทคนิคการสอนวิชาคณิตศาสตร์
 • คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2542
 • ครูอันดับ ศศ.4 ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
 • ผู้เชี่ยวชาญสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การศึกษา

พลเรือน

 • พ.ศ.2525 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
 • พ.ศ.2528 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา จ.กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ.2540 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พ.ศ.2550 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกริก
 • พ.ศ.2555 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทางทหาร

 • หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ 19 (ชั้นนายร้อย)
 • หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ 19 (ชั้นนายพัน)

ประสบการณ์การทำงาน

 • พ.ศ. 2541 ผู้ช่วยสัสดีเขตดอนเมือง
 • พ.ศ. 2546 ผู้ช่วยสัสดีเขตบางเขน
 • พ.ศ. 2548 ผู้ช่วยสัสดีเขตดินแดง
 • พ.ศ. 2554 ผู้ช่วยสัสดีเขตบางกะปิ

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย

 • พงษ์ศักดิ์ บัวศรี . ( 2555 ) นโยบายการพัฒนาระบบทหารอาสาสมัครของกองทัพไทยโดยการสร้างแรงจูงใจเข้าสู่การเป็นทหารกองประจำการ. ดุษฎีนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปทุมธานี.
  บทความทางวิชาการ
 • พงษ์ศักดิ์ บัวศรี . ( 2555 ) นโยบายการพัฒนาระบบทหารอาสาสมัครของกองทัพไทยโดยการสร้างแรงจูงใจเข้าสู่การเป็นทหารกองประจำการ. วารสารร่มพฤกษ์ ปี 31 ฉบับที่ 3 เดือน มิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2556 (การพัฒนาสังคม). กรุเทพมหานคร: ,มหาวิทยาลัยเกริก.

เกียรติบัตร

 • โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา. ผู้ซึ่งมีความประพฤติดีและเรียนดี, มีนาคม 2529
 • โล่ห์รางวัลเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.89) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกริกเมษายน 2550

ความรู้และความสามารถ

 • วิทยากรฝึกอบรม ด้านการจัดการและพัฒนาองค์กร เช่น พฤติกรรมองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสร้างทีมงาน การจัดการความรู้ เป็นต้น
 • วางแผนกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • มีความเชี่ยวชาญในการสอน การบรรยาย การฝึกอบรม
 • มีความเชี่ยวชาญในการทำงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถจัดการระบบฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี

อ.พ.อ.ดร.พงษ์ศักดิ์  บัวศรี

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.วิทยา ลาดมะโรง

การศึกษา

 • นรจ.ทร.รุ่น 33 นย.35
 • ปริญญาโท สาขา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง ผู้จัดการแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทเอกชน
 • อาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยากรรับเชิญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวะเอกชน เช่น โรงเรียนไทยเบญจะบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
 • ศึกษาและดูงานระบบการจัดการโลจิสติกส์ และ คลังสินค้า ประเทศญี่ปุ่น
 • เว็บมาสเตอร์
 • เจ้าของธุรกิจอีคอมเมิร์ช (E-Commerce)

ทีมวิทยากร

ดร.เขตไทย สินธุสุวรรณ์

การศึกษา

 • โรงเรียนจ่าทหารเรือ (ทร.29) พรรคนาวิกโยธิน รุ่น 30
 • หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้ายสากล กองทัพเรือ
 • ครูฝึกพลแม่นปืน หลักสูตรครูฝึกพลแม่นปืน นย. รุ่น 37
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฎธนบุรี
 • การศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(Ph.D)สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์การทำงาน

 • หน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธินภาคใต้ ค่ายจุฬาภรณ์ จ.นราธิวาส
 • ผู้บังคับหมู่และฝึก กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ
 • ผู้จัดการภาค บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด สาขาลุมพินี(อดีต)ฃ
 • ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ผอ.เบญจภา คงรอด
 • ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรม กศน. จังหวัดนครปฐม ผอ.กษมา โรจนนิล ยุกตะทัต
 • อาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น
  • องค์การเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุขราชบุรี
  • ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด
  • บริษัท ออฟฟิศดีโป้ จำกัด
  • บริษัท ฮอสเดคอร์ จำกัด
  • มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี หัวข้อ “ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม”,“ จิตวิทยาธุรกิจ”,”การพัฒนาบุคคลิกภาพ”,”การพัฒนาและการฝึกอบรม”
 • กรรมการผู้จัดการ บ.เอคซเพิร์ท เทรนนิ่ง แอนด์ ออกะไนซิ่ง จำกัด

การศึกษา

 • โรงเรียนจ่าทหารเรือ (ทร.29) พรรคนาวิกโยธิน รุ่น 30
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์(สาขารัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต(สาขาการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • รองผู้บังคับหมวด หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
 • บุคคลากรสำนักงานการปฐมศึกษา จังหวัดน่าน
 • ปลัดอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
 • ปลัดอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
 • หัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ผู้ช่วยหัวหน้างานประสานการช่วยเหลือแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์ (TSUNAMI) จังหวัดภูเก็ต
 • หลักสูตรการจัดการภัยภิบัติฯ CBDM/NDM (Community Based Disaster Management Course) รุ่น 1 กรมป้องกันฯ (ADPC)
 • หลักสูตรการค้นหาและช่วยชีวิตฯ USAR รุ่น 17 (International Urban Search and Rescue Course) Civil Defense Academy Singapore ประเทศสิงคโปร์
 • หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ศึกษาดูงานการบริหารจัดการภัยภิบัติสึนามิและการดับเพลิง ประเทศญี่ปุ่น
 • ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2550
 • ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม

อ.ธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์

อ.พ.จ.อ.กุลธร แก้ววิเศษ

การศึกษา

 • นรจ.ทร.รุ่น 29 นย.30
 • หลักสูตร Recon รุ่นที่ 26
 • หลักสูตรส่งทางอากาศ นย.รุ่น 25
 • หลักสูตรพลแม่ปืน นย.รุ่น1
 • หลักสูตรทหารช่างสนาม นย.
 • หลักสูตรการข่าวลับ

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปัจจุบันเป็นผู้บริหารกรรมการผู้จัดการ บริษัท Forces Protect & Security Service จำกัด และรับราชการสังกัดกองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 • ผบ.หมู่ มว.ฝึก กองการฝึกพลทหาร
 • ครูปกครองและฝึกหลักสูตรจ่าตรีกองประจำการ
 • ผู้บังคับสุนัขทหาร
 • ผบ.ชุดลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก
 • รอง ผบ.ตอนลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก
 • ครูฝึกหลักสูตร Recon
 • ครูฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ
 • วิทยากรหลักสูตรภาวะผู้นำ,การทำงานเป็นทีม,การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลอ่าวทุ่งโปรงสัตหีบ

ราชการ

 • ราชการชายแดนจันทบุรีและตราด4 ปี
 • ราชการชายแดน3จว.ชายแดนใต้2ปี
 • ราชการพิเศษในกัมพูชา3ปี
 • ราชการพิเศษใน3จว.ใต้1ปี
 • ราชการประเทศซูดาน(UN)

การศึกษา

 • ปวช. เกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาสัตวบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ประสบการณ์การทำงาน

 • ครูฝึก โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง
 • ครูฝึกลูกเสือ เนตรนารี ค่ายศรีสุริยวงศ์ จ.ราชบุรี
 • ครูฝึกเยาวชนค่ายคุณธรรม
 • ครูฝึกโครงการพระราชดำริ(ร.ส.ท.ป.), (อส.อช.)
 • วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • วิทยากรเกษตรโครงการพระราชดำริตามแนวตะเข็บชายแดน
 • ครูฝึก อาสาสมัครสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ปฏิบัติหน้าที่ชุดทักษิณสัมพันธ์ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

จ.ส.อ. ประดิษฐ์ เทพเจริญ

จ.ส.อ. สุเมธ สุภาพ

การศึกษา

 • ปวช. สาขาวิชาช่างไฟอิเลคทรอนิกส์
 • หลักสูตรนายสิบชั้นต้น โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง

ประสบการณ์การทำงาน

 • ครูฝึก โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง
 • ครูฝึกลูกเสือ เนตรนารี ค่ายศรีสุริยวงศ์
 • ครูฝึกเยาวชนค่ายผู้นำ คุณธรรม และต่อต้านยาเสพติด
 • ครูฝึกโครงการพระราชดำริ(ร.ส.ท.ป.), (อส.อช.)
 • ครูฝึก โครงการเสริมสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สสส.จชต.)
 • วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • ปฏิบัติหน้าที่ชุดทักษิณสัมพันธ์ (จชท.) อ.บันนังสตา จ.ยะลา

การศึกษา

 • นักเรียนจ่าทหารเรือ พรรคนาวิน เหล่าทหารขนส่ง รุ่นที่ 12
 • ตำแหน่งปัจจุบัน  หัวหน้าพลขับรถ
 • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก88/10108 ซอย บก.สูงสุด แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • E-Mail  ngoensuk_ch@hotmail.com
 • ประวัติการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นักเรียนจ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

 • ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่บรรยาย

ผู้ช่วยวิทยากร สถาบัน Expert Training & Organizing.coltd.

 • ประสบการณ์การบรรยาย

หัวข้อที่เคยได้รับเป็นวิทยากรการทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วม

 • หน่วยงานที่เคยไปบรรยาย

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ

จ.อ.จักริน เงินสุข

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

จ.อ.เชิญ นุ่มสกุล

การศึกษา

 • นักเรียนจ่าทหารเรือ พรรคนาวิน เหล่าทหารขนส่ง รุ่นที่ 11
 • ปวส เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
 • หลักสูตรการขนส่งแบบยุทธวิธีทางน้ำภายในแผ่นดิน ๒๕๕๑

ประสบการณ์การทำงาน

 • จ่าเรือ เรือรับรองประเภทเรือยนต์โถง แผนกเรือบริการ กองเรือเล็ก ขส.ทร.
 • ช่างกลเรือรับรอง ขส.ทร.๑๒๐๗
 • รองหัวหน้าชุด หน่วยป้องกันและระงับอัคคีภัย สยามพารากอน

การศึกษา

 • ครุศาสตร์บัณฑิต สาขามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ประสบการณ์การทำงาน

 • ฝ่ายการตลาด บริษัท อิเลคโทรลักส์
 • ฝายการตลาด บริษัท ออก้า ประเทศไทย จำกัด
 • การอบรมเยาวชน
 • หมอดูประจำบริษัท

อ.ฐิติพันธ์ พันธ์ปัญญา

พระมหาสนั่น ฉายา เขมจารี

การศึกษาทางธรรม

 • นักธรรมชั้นเอก
 • เปรียญธรรม 4 ประโยค

การศึกษาทางโลก

 • ปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปริญญาโทคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เอกการบริหารงานสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • เป็นวิทยากรบรรยายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ นักศึกษาปริญญาโทและเอก
 • เป็นวิทยากรบรรยายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • เป็นวิทยากรบรรยายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • เป็นวิทยากรบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • เป็นวิทยากรบรรยายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • เป็นวิทยากรบรรยายอบรมพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนวัดอัมพวันพิทยาคม จ.สมุทรสงคราม
 • เป็นวิทยากร โครงการ คุณธรรมนำ(ทิศ-ไทย)ต้านภัยยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง โดย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
 • เป็นวิทยากร โครงการสายใยรักวันพ่อ ของศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ร่วมกับคณะผู้พิพากษาสมบท ฯ สุพรรณบุรี
 • เป็นวิทยากรโครงการขอเป็นศิษย์ดี ทำความดีตามคำพ่อ ของสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 • เป็นวิทยากรอบรมแกนนำอาสาสมัครทบทวนการปฏิบัติงาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ
  กอรมน.
 • เป็นวิทยากรบรรยายสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศาลจังหวัดราชบุรี
 • เป็นวิทยากรบรรยายโรงเรียนวิทยาการจัดการเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร
 • เป็นวิทยากรบรรยายโรงเรียนพาณิชยการราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)เอกวิชาพลศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการฝึกและการจัดการกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปัจจุบัน เป็นผู้ตัดสินฟุตบอลสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ รุ่นที่18
 • ทำหน้าที่ตัดสินฟุตบอลกีฬาเยาชนแห่งชาติครั้งที่ 21 คัดภาค 5 จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ทำหน้าที่ตัดสินฟุตบอลชิงแชมป์ประเทศไทย ไพรส์มินิสเตอร์คัพ ครั้งที่ 1รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2547-2548 ณ สนามเทพหัสดิน
 • ทำหน้าที่ตัดสินฟุตบอลการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่36 “พลศึกษาเกมส์” ประจำปี 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่
 • ทำหน้าที่ตัดสินฟุตบอลการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่37 “พลศึกษาเกมส์” ประจำปี 2555 ณ จังหวัดอุดรธานี
 • ทำหน้าที่ตัดสินฟุตบอลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่41 รอบคัดตัวแทนภาค 2 “นครปฐมเกมส์” ณ จังหวัดนครปฐม
 • ทำหน้าที่ตัดสินฟุตบอลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่29 ประจำรอบคัดตัวแทนภาค 2 “นครปฐมเกมส์” ณ จังหวัดนครปฐม

อ.สรพงษ์ ไกรเนตร

อ.นิธิศ  วรธรรม

การศึกษา

 • จบการศึกษาระดับประถม จากวัดทินนกรนิมิต จังหวัดนนทบุรี่
 • จบการศึกษาระดับ ม.ต้นและม.ปลาย ไชยฉิมพลีวิทยาคม
 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยพลศึกษาวิทยาเขตจังหวัดสมุทรสาคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตจังหวัดสมุทรสาคร

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทอยุธยา อลิอันซ์ ซี พี ประกันชีวิต เป็นเจ้าหน้าที่ประกันของแบงค์กรุงศรีอยุธยา

การศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนพาณิชการราชดำเนิน-ธนบุรี
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปัจจุบัน เป็นเซลล์ ฟีแลน บริษัท มิชิ เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท Tokio Marine จำกัด
 • เจ้าหน้าที่ อีเว้นส์ บริษัทการ์ตูน บริัษัท GAS International
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน บริษัท HP

อ.ธนิศ บุณบำรุง

อ.ธนภัทร์ โสภาลดาวัลย์

การศึกษา

 • ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช) โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน
 • ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกภาควิชาดุริยางคศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปัจจุบันทำงานที่ King Intelligent Technology Co., Ltd
 • ครูสอนดนตรีและวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 2546-2547
 • โรงเรียนดนตรีวรารัตน์ (สยามกลการ)ครูสอนพิเศษ
 • โรงเรียนจินตการดนตรี ชั้น10 ชิดลมทาวเวอร์ สอนวีชาทฤษฎีดนตรีและการพัฒนาโสตประสาท
 • ชมรมดุริยกวี Musical Art Studio สอนเครื่องเป่าลมไม้และเปียโนเบื้องต้น
 • โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี สอนวิชาดนตรีและวงโยธวาทิต2552-2553

การศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อ.ศราวุฒิ ทองโสภา( อาจารย์ตง )

นายศิริวุฒิ ดีเหลือ

การศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนพาณิชยการตั้งตรงจิตร
 • บริหารการตลาด วิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปัจจุบัน เป็นเซลล์ออนไลน์ บริษัท บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด
  เคยทำงานที่บริษัท King Intelligent Technology Co., Ltd

ความสามารถ

 • สามารถเล่น Trum pet ได้และเดินขายาวของตัวตลกได้
 • เล่นกีต้าร์ เอนเตอเทรนได้