หลักสูตร อบรม สัมมนา

ตาราง กิจกรรม และ ฝึกอบรม สัมมนา

  • 18-19 มิถุนายน 2562 |“โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร บ.เอเซียฟู่ดูโซลูชั่น จก. ” จำนวน 100 ท่าน ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี 

  • 20 มิถุนายน 2562 |บรรยายให้กับอาจารย์ใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาในหัวข้อ “จิตวิญญาณความเป็นครูและจิตวิทยาการสอนด้วยกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์” จำนวน 21 ท่าน ณ.สวนนพรัตน์รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

  • 22-23 มิถุนายน 2562 |“โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรบริษัท TEO HONG SILOM จำกัด” จำนวน 100 ท่าน ณ.เดอะ ชา โตว์ เขาใหญ่

  • 27-28 มิถุนานยน 2562 |“โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม” จำนวน 100 ท่าน ณ.นาน่ารีสอร์ท แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

  • 15 กรกฎาคม 2562 |“โครงการพัฒนาสตรีสู่การเป็นผู้นำยุคใหม่และการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชนของ อบต.ห้วยพระ” จำนวน 145 ท่าน ณ.หอประชุมโรงเรียนวัดทุ่งพิชัย ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

  • 19 กรกฎาคม 2562 |“บรรยายพิเศษแนวทางการปรับตัว ปรับใจปรับความคิด สู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาปี.1” ณ.ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา นครปฐม

  • 2 สิงหาคม 2562 |“โครงการกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทันตแพทย์ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะยาวของสถาบันทันตกรรม” จำนวน 47 ท่าน ณ. ห้องประชุมชั้น.8 อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมอาเซียน สถาบันทันตกรรม กรมแพทย์ ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี 

  • 17 สิงหาคม 2562 |“โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรบริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด” จำนวน 30 ท่าน ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี 

  • 17-18 สิงหาคม 2562 |“โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรบริษัทสยามฮาร์ดแวร์กรุ๊ป จำกัด” จำนวน 120 คน จำนวน 100 ท่าน ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี 

ความภูมิใจ ที่ เหนือคำบรรยาย ของ Expert training

เราสร้าง โครงการ ฝึก อบรม สัมมนา และ กิจกรรม นันทนาการ  เพื่อสร้างพลัง สร้างสรรค์ให้คนรู้คิด กิจกรรม พัฒนาความคิด และ ความคิด พัฒนาพฤติกรรม และ พฤติกรรม พัฒนาความสำเร็จองค์กร ทุกสิ่งทุกอย่างจึงหลอมรวมกันให้เป็นพลัง และ พัฒนา การ ฝึก อบรม ให้สมดั่งคำว่า เหนือคำบรรยาย

วีดีโอ กิจกรรม

ติดต่อเรา

รับ สมัคร พนักงาน ด่วน
ตำแหน่ง ครู วิทยากร หรือ ครู ฝึก อบรม สัมมนา ภาคสนาม ใครที่กำลัง หา งาน ติดต่อด่วน

หากคุณมีพลังที่เหลือเฟือในการใช้ชีวิต เราต้องการผู้ที่ต้องการงานที่ท้าทาย งานที่ต้องการความอดทน และ งานที่ต้องคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลา เราต้องการคุณ เพื่อที่จะเติบโตไปด้วยกัน แบบ เหนือคำบรรยาย
ติดต่อเรา